velikost textu

Dýchání jako mezioborové téma ve výuce přírodovědných předmětů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dýchání jako mezioborové téma ve výuce přírodovědných předmětů
Název v angličtině:
Respiration as an interdisciplinary topic in science education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vendula Čermáková
Vedoucí:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ing. Petr Distler
Id práce:
184443
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství biologie pro střední školy (UNCHB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dýchání, Dýchací řetězec, Mezipředmětové vztahy, Přírodovědné vzdělávání, Didaktické materiály, Animace, Adobe Flash Professional CS6
Klíčová slova v angličtině:
Respiration, Electron transport chain, Interdisciplinary relations, Science education, Didactic materials, Animations, Adobe Flash Professional CS6
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na témata dýchání a dýchací řetězec a jejich zpracování ve formě výukových animací pro střední školy gymnaziálního typu. V teoretické části diplomové práce jsou definovány opěrné pojmy (vizualizace, mezipředmětové vztahy, animace). Dále jsou témata zařazena do vzdělávací oblasti, oboru i tematického celku v RVP G. V rámci teoretické části jsou zaznamenány a vyhodnoceny dvě analýzy tématu dýchacího řetězce. Nejprve je uvedena analýza zabývající se nejvíce využívanými učebnicemi chemie a biologie. Druhá analýza se zabývá dostupnými internetovými animacemi. Pro výzkumné účely diplomové práce byla použita kvantitativní metoda – dotazníkové šetření. V praktické části jsou uvedeny výsledky tohoto šetření. Praktická část dále představuje vzdělávací materiály určené pro podporu výuky tématu dýchání a dýchacího řetězce s důrazem na názornost a především na mezioborovost. Stěžejními materiály jsou výukové animace vytvořené v programu Adobe Flash Professional CS6, ke kterým je sepsán doprovodný studijní text. Vytvořené výukové animace nabízí komplexní pohled na proces dýchání, lze je využít na gymnáziích v předmětech biologie i chemie nebo v přírodovědných seminářích. Animace obsahují dva testy, které poskytují zpětnou vazbu uživateli. Praktická část dále zahrnuje metodickou příručku, která poskytuje uživateli základní charakterizaci a informace o manipulaci s výukovými animacemi.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is focused on topics of and respiratory chain and their processing as educational animations for secondary schools. In the theoretical part of the diploma thesis, supporting terms are defined (visualisations, interdisciplinary relations, animations). Next, themes are included in educational field and thematic unit in RVP G. Two analyses of the topic of respiratory chain are mentioned and evaluated in this part. Firstly, there is an analysis focused on the most used chemical and biological textbooks. The second one is focused on available online animations. For research purpose of the diploma thesis quantitative method was used – a questionnaire survey. Results of this survey are listed in the practical part. Practical part presents educational materials specified for support of education topics of respiration and respiratory chain. Stress on illustrative nature and interdisciplinarity is laid in these materials. The principal materials are educational animations which were made in program Adobe Flash Professional CS6. Study text was also written to these animations. Created educational animations give a complex view on respiratory process. These materials can be used in biology and chemistry subjects or in scientific courses. Animations include two tests giving feedback to users. The practical part contains a methodical manual which gives users basic characteristic and information about manipulation with educational animations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vendula Čermáková 2.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vendula Čermáková 3.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vendula Čermáková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vendula Čermáková 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Petr Distler 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 154 kB