velikost textu

Achirální a chirální vysokoúčinná kapalinová chromatografie léčiv a jejich metabolitů III.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Achirální a chirální vysokoúčinná kapalinová chromatografie léčiv a jejich metabolitů III.
Název v angličtině:
Achiral and chiral high performance liquid chromatography of drugs and their metabolites III.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Horáček
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
Oponent:
RNDr. Milan Mokrý, CSc.
Id práce:
184416
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Nabumeton je nesteroidní protizánětlivé proléčivo, které je v játrech přeměněno na účinnou látku kyselinu (6-methoxynaftalen-2-yl)octovou. Rozdíl biotransformace nabumetonu in vitro na potkaních a lidských cytosolárních a mikrosomálních frakcích byl studováno již dříve. Studium stereospecificity enzymů a výpočet enantiomerních poměrů vzniklých chirálních metabolitů, je stejně důležitou charakteristikou enzymu jako je Michaelisova konstanta. Výpočet enantiomerních poměrů metabolitů vzniklých z prochirálních léčiv v in vitro systémech se následně používá k identifikaci nových enzymů zodpovědných za biotransformaci daného prochirálního léčiva. Tato práce se zabývá optimalizací separačních a detekčních podmínek pro achirální a chirální LLE-HPLC-PDA analýzu nabumetonu a jeho šesti metabolitů v extraktech z různých biomatric (lidské jaterní mikrosomální a cytosolární frakce a miniprasečí krevní plasmy). S využitím chirální LLE-HPLC-PDA analýzy byly studovány rozdíly v biotransformaci nabumetonu a racemické směsi 3-HO-nabumetonu mezi mužem a ženou v in vitro podmínkách v extraktech pocházejících z jaterních cytosolárních a mikrosomálních frakcí. Pomocí achirální LLE-HPLC-PDA analýzy byla studována farmakokinetika 6-MNA v krevní plasmě miniprasete po enterálním podání 1 g nabumetonu do miniprasečího duodena. Výsledky biotransformace nabumetonu a 3-HO-nabumetonu in vitro s lidskými jaterními cytosolárními a mikrosomálními frakcemi byly porovnány u obou pohlaví (muži, ženy). Zároveň byly porovnány enantiomerní poměry chirálních metabolitů nabumetonu u mužů a u žen. Ženské cytosolární karbonylreduktasy byly 2,21 krát stereospecifičtější ve prospěch (+)-redukovaného nabumetonu, než ty mužské. Při inkubacích 3-HO-nabumetonu in vitro s lidskými jaterními cytosolárními a mikrosomálními frakcemi byly detekovány 3 nové potenciální metabolity 3-HO-nabumetonu. Byla vyhodnocena farmakokinetika 6-MNA v krevní plasmě miniprasete.
Abstract v angličtině:
Abstract Nabumetone is non-steroidal anti-inflammatory prodrug that is converted into (6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid in the liver. The differences of in vitro nabumetone biotransformation (rat vs human liver cytosolic and microsomal fractions) were studied in previous communication. Study of stereospecificity of enzymes and the calculation of enantiomeric ratios of the biotransformed chiral metabolites is an equally important characteristic of enzymes such as the Michaelis constant. Calculation of enantiomeric ratios of chiral metabolites biotransformed from prochiral drugs in vitro is used to identify new enzymes responsible for the biotransformation of a given prochiral drug. This work deals with the optimization of separation and detection conditions for achiral and chiral LLE-HPLC-PDA analysis of nabumetone and its six metabolites in extracts from various biomatrixes (human liver microsomal and cytosolic fractions and minipig blood plasma). Differences in biotransformation of nabumetone and racemic mixture of 3-HO-nabumetone between man and woman were studied in vitro in extracts from liver cytosolic and microsomal fractions, using chiral LLE-HPLC-PDA analysis. Enantiomeric ratios of all chiral metabolites of nabumetone were calculated. Pharmacokinetics of 6-MNA in minipig blood plasma after enteral administration of 1 g of nabumetone to the duodenum of minipigs were studied by achiral LLE-HPLC-PDA analysis. The results of the biotransformation of nabumetone and 3-HO-nabumetone were compared in both sexes (males, females) in vitro in human liver cytosolic and microsomal fractions. At the same time, the enantiomeric ratios of chiral metabolites of nabumetone in males and females were compared. Female cytosolic carbonyl-reducing enzymes were 2.21-fold more stereospecific for (+)-reduced nabumetone than in men. Three new potential metabolites of 3-HO-nabumetone were detected by incubation of 3-HO-nabumetone in vitro with human liver cytosolic and microsomal fractions. Pharmacokinetics of 6-MNA in minipig blood plasma were evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Horáček 24.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Horáček 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Horáček 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milan Mokrý, CSc. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 154 kB