velikost textu

Screening systémových amyloidóz v materiálu endoskopických biopsií.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Screening systémových amyloidóz v materiálu endoskopických biopsií.
Název v angličtině:
Screening for systemic amyloidoses in endoscopic biopsy samples.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Květoň
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.
Id práce:
184400
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Diplomová práce Kandidát: Bc. Martin Květoň Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Název: Screening systémových amyloidóz v materiálu endoskopických biopsií CÍL PRÁCE Systémové amyloidózy tvoří komplexní a heterogenní skupinu závažných onemocnění, které jsou výsledkem konformační poruchy proteinů a jejichž společným znakem je ukládání patologických proteinových hmot (amyloidu) v extracelulárním prostoru tkání. Diagnostika amyloidóz je založena na histopatologickém vyšetření tkáňových vzorků a přímé demonstraci přítomnosti amyloidových depozit. Celkovým účelem této diplomové práce bylo vytvořit, aplikovat a následně evaluovat screeningový program zaměřený na systémové amyloidózy. METODY V první části experimentální studie byly porovnány dostupné barvící techniky, používané k průkazu amyloidových hmot ve tkáni. Druhá část experimentální studie spočívala v provádění screeningových vyšetření u endoskopických bioptických vzorků gastrointestinálního traktu. VÝSLEDKY Na základě výsledků porovnání byla jako vhodná screeningová technika zvolena metoda, využívající barvivo Sirius red F3B. V rámci screeningového programu bylo histopatologicky vyšetřeno celkem 4285 vzorků od 2572 pacientů. U celkem deseti vzorků od pěti pacientů byla v biopsiích zachycena amyloidová depozita a u čtyř pacientů byla provedena typizace amyloidózy. ZÁVĚRY Cíle, které byly v úvodu této diplomové stanoveny, se podařilo naplnit. Z dostupné odborné literatury byl sestaven up-to-date přehled základních informací o systémových amyloidózách. Mezi histopatologickými technikami byla experimentálně vybrána ta, která se nejvíce hodí pro screeningové použití a následně bylo otestováno 4285 vzorků od 2572 pacientů. Výsledky mají navíc pro screeningem zachycené pacienty reálný klinický význam, protože umožnily zahájení odpovídající terapie. KLÍČOVÁ SLOVA: Systémové amyloidózy, Amyloid, Screening, Sirius red F3B, Histopatologie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Diploma thesis Candidate: Bc. Martin Květoň Branch of study: Specialist in Laboratory Methods Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Title: Screening for systemic amyloidoses in endoscopic biopsy samples BACKGROUND Systemic amyloidoses constitute a complex and heterogeneous group of serious diseases that result from protein misfolding and whose common feature is the deposition of pathological protein substances (amyloid) in the extracellular space of tissues. Diagnostics of amyloidoses is based on histopathological examination of tissue samples and direct demonstration of the presence of amyloid deposits. The overall purpose of this diploma thesis was to create, apply and subsequently evaluate a screening program focused on systemic amyloidoses. METHODS In the first part of the experimental study, available staining techniques used for the detection of amyloid deposits in the tissue were compared. The second part of the experimental study consisted of performing screening examinations on endoscopic biopsy samples of the gastrointestinal tract. RESULTS Based on the results of comparison, a method employing the Sirius red F3B dye was chosen as a suitable screening technique. Within the screening program, a total of 4285 samples from 2572 patients were histopathologically examined. In a total of ten samples from five patients, amyloid deposits were found, and typing of amyloidosis was performed in four patients. CONCLUSIONS The aims set at the beginning of this thesis have been met. An up-to-date summary of basic information on systemic amyloidoses has been assembled from available literature. Among histopathological techniques has been experimentally selected the one that is most suitable for screening use, followed by the examination of a total of 4285 samples from 2572 patients. In addition, the results have been clinically relevant to the screened patients, since they enabled an appropriate therapy to be initiated. KEYWORDS: Systemic amyloidoses, Amyloid, Screening, Sirius red F3B, Histopathology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Květoň 4.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Květoň 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Květoň 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivana Němečková, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB