velikost textu

Zajišťování veřejného pořádku v České republice a Státu Izrael

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajišťování veřejného pořádku v České republice a Státu Izrael
Název v angličtině:
Securing of public order in the Czech Republic and the State of Israel
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Pavlátová
Vedoucí:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
184378
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejný pořádek, veřejný pořádek v Izraeli, veřejný pořádek v České republice, Izrael, zajištění veřejného pořádku
Klíčová slova v angličtině:
Public order, public order in Israel, public order in the Czech Republic, Israel, securing public order
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce zpracovává téma zajištění veřejného pořádku ve Státě Izrael a srovnává jej se zajištěním veřejného pořádku v České republice. S ohledem na stávající bezpečnostní situaci v Evropě a její vývoj se i Česká republika ocitá v období nových výzev v oblasti zajištění veřejného pořádku. Stát Izrael je zemí, která ode dne svého vzniku čelí snaze nepřátel o své zničení. Zajištění bezpečnosti obyvatel a samotné existence státu se pro Izrael stalo určující prioritou, a proto studium izraelského přístupu k zajištění veřejného pořádku považuji za užitečné a v některých ohledech inspirující. Ve své práci nabízím podrobný vhled do způsobu zajištění veřejného pořádku Státu Izrael. Neopomíjím ani společenský a historický kontext, který je nedílnou součástí izraelského pořádkového zákonodárství a bez nějž by nebylo možné pochopit přístup Izraele k zajištění bezpečnosti svých obyvatel. Nejdůležitější oblasti zajištění veřejného pořádku Izraele pak srovnávám se způsobem zajištění veřejného pořádku v České republice. Práce je členěna do šesti kapitol. První dvě pojednávají o pojetí veřejného pořádku a jeho zajištění v České republice. Kapitola třetí rozebírá pojem veřejný pořádek ve specifických souvislostech vzniku a existence Státu Izrael a též z pohledu izraelské právní kultury. Čtvrtá kapitola představuje jednotlivé oblasti zajištění veřejného pořádku v Izraeli. Pátá kapitola se zvlášť věnuje držení zbraně v České republice a poslední šestá kapitola srovnává vybrané oblasti zajištění veřejného pořádku v České republice a v Izraeli. Cílem mé diplomové práce bylo prostudovat způsob zajištění veřejného pořádku Státu Izrael, v tomto rámci se zaměřit na nejvýznamnější instituty a provedený rozbor interpretovat v souvislostech právních s nezbytným přihlédnutím k aspektům společenským, politickým a historickým. Věřím, že předkládaná diplomová práce přináší podnětné srovnání a upozorní na význam a důležitost těch, kdo se o naši bezpečnost každodenně starají.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Topic of this thesis is securing public order in the State of Israel and comparing it with securing public order in the Czech Republic. In view of the current security situation in Europe and its development, the Czech Republic is also currently facing new challenges in the area of securing public order. The State of Israel is a country that has been facing threats of destruction from its enemies from the day of Israel’s creation. Ensuring security and the sole existence of the State has become a major priority for Israel, and thus studying Israel’s ways to secure public order is, in my view, useful and in certain aspects also inspiring. This thesis presents a detailed view of Israel’s methods of securing public order. It also reflects the social and historical context which is an integral part of the Israeli public order legislation and which is essential for correct understanding of the Israeli approach to provide security to its inhabitants. I compare the most important aspects of securing public order in the State of Israel with the ways of securing public order in the Czech Republic. This thesis is divided into six chapters. The first two chapters are dealing with the Czech concept of the public order and the Czech methods of securing public order. The third chapter analyzes the term “public order” in the specific context of creation and existence of the State of Israel and also from the point of view of Israeli legal culture. The forth chapter presents individual areas of securing public order in the State of Israel. The fifth chapter focuses on gun ownership in the Czech Republic and the final chapter compares selected topics of securing public order in the State of Israel and in the Czech Republic. The aim of my thesis was to study and analyze the ways and methods of securing public order in the State of Israel while focusing on its most important aspects. The presented analysis also reflects the social, political and historical context. I believe that my thesis brings an inspiring comparison and also highlights the importance and significance of people who daily ensure our safety.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Pavlátová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Pavlátová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Pavlátová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB