velikost textu

Záchyt elektrónov na protóne pri prelete grafénom

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Záchyt elektrónov na protóne pri prelete grafénom
Název v češtině:
Záchyt elektronů na protonu při průletu grafenem.
Název v angličtině:
Electron attachment to proton in transmission through graphene.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matúš Ondrašek
Vedoucí:
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Id práce:
184347
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Kvantová teorie reakčních srážek, grafen, vodík a jeho ionty.
Klíčová slova v angličtině:
Quantum theory of inelastic collisions, graphene, hydrogen atom and ions.
Abstrakt:
V předložené práci se zabýváme neutralizací protonu při jeho průletu grafenem. Při tomto průletu proton buď zachytí jeden elektron a vznikne neutrální atom vodíku, nebo zachytí dva elektrony a vznikne anion vodíku, nebo proletí bez záchytu. Cílem této práce je teoreticky popsat tento proces pomocí kvantové mechaniky, vypočíst snížení kinetické energie protonu při jeho průletu grafenem a určit pravděpodobnost, s jakou proton přeletí bez záchytu, pravděpodobnost, s jakou proton zachytí jeden elektron a závislost těchto pravděpodobností na energii protonu a různých parametrech modelu. V práci představíme a následně porovnáme dva modely – nejprve jednoduchý model, který předpokládá nehybný grafen a konstantní energii protonu a potom složitější model, který nám kromě pravděpodobnosti záchytu umožní určit i změnu energie protonu.
Abstract v angličtině:
In the presented thesis we study the proton neutralization in transmission through graphene. In this transmission, the proton either captures one electron and produces a neutral hydrogen atom, or captures two electrons to form a hydrogen anion or passes through without capture. The aim of this work is theoretically to describe this process by means of quantum mechanics, to calculate the reduction of the proton's kinetic energy in transmission through graphene and to determine the probability of the proton transmission without capture, the probability of the proton catching one electron and the dependence of these probabilities on proton energy and various parameters model. In the work we will introduce and then compare two models - first a simple model that assumes motionless graphene and a constant energy of the proton and then a more complicated model that allows us to determine the change of the proton energy in addition to the probability of capture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matúš Ondrašek 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matúš Ondrašek 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matúš Ondrašek 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Houfek, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 152 kB