velikost textu

Vplyv spinálnej anestézie na mieru poškodenia DNA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv spinálnej anestézie na mieru poškodenia DNA
Název v češtině:
Vliv spinální anestezie na míru poškození DNA
Název v angličtině:
The influence of spinal anesthesia on the degree of DNA damage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mária Koščáková
Vedoucí:
Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Konzultant:
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Id práce:
184330
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
spinální anestézie, kometový test, oxidativní poškození DNA
Klíčová slova v angličtině:
spinal anesthesia, comet assay, oxidative DNA damage
Abstrakt:
ABSTRAKT Cieľ práce: Ľudský organizmus sa denne podrobuje pôsobeniu mnohých endogénnych a exogénnych látok, ktoré sú zdrojom oxidatívneho poškodenia. Pri vysokých koncentráciách a hromadení oxidačného stresu v bunkách dochádza k poškodeniu ich štruktúr vrátane DNA (deoxyribonukleová kyselina) v jadre. Prevaha tohto poškodzujúceho procesu môže byť neskôr zodpovedná za vznik ľudských chorôb ako je rakovina, neurodegeneratívne ochorenia či srdcové zlyhanie. V našej štúdií sme pozorovali oxidatívne poškodenie na úrovni DNA vznikajúce vplyvom spinálnej anestézie. Metódy: Spracovávanie vzoriek prebiehalo metódou kométovej analýzy. Princíp spočíva vo fixovaní buniek (lymfocytov) v agarózovom gély, lýze štruktúr bunky pre uvoľnenie nukleotidov, inkubácií so špecifickými enzýmami a vystavení pôsobeniu elektrického poľa v procese elektroforézy. Poškodené, negatívne nabité časti DNA v elektrickom poli putujú smerom ku kladne nabitej anóde čím vytvárajú typický kométový tvar. Pre vizualizáciu boli gély zafarbené etídiom bromidom (DNA interkalačné farbivo). Výsledky: Kvantifikovali sme jednoreťazcové zlomy, oxidované puríny a pyrimidíny (použitie enzýmov pre detekciu špecifických lézií). Výsledky sú udávané v percentách DNA vo chvoste kométy. Princípom je porovnanie intenzity chvosta kométy s celkovou intenzitou kométy. Hodnotenie prebiehalo v poloautomatizovanom softvéry LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic). Záver: Hodnotenie poškodenia bolo určované u lymfocytov získaných pred spinálnou anestéziou a porovnané s výsledkami analyzovanými po anestézií u jednotlivca. Výsledky všetkých pozorovaných parametrov ukazujú na štatisticky nevýznamné poškodenie spôsobené spinálnou anestéziou. Štúdia bola podporená MH CZ - DRO (UHHK, 00179906) a Centrom pre vývoj a výskum, Fakultnej nemocnice Hradec Králové. Kľúčové slová: anestézia, comet assay, kometová analýza, poškodenie DNA, reparácia
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Background: The human organism is exposed daily to many endogenous and exogenous substances that are the source of oxidative damage. Cell structures, including DNA (deoxyribonucleic acid) in the nucleus are damaged due to high concentrations of these substances and accumulation of oxidative stress in cells. The predominance of these damaging processes may later be responsible for human diseases such as cancer, neurodegenerative diseases or heart failure. In our study, we observed oxidative damage at the DNA level due to spinal anesthesia. Methods: Sample processing was performed by comet analysis. The principle consists in fixation of cells (lymphocytes) in the agarose gel, lysis of cell structures for nucleotide release, incubation with specific enzymes and exposure to electrophoresis. Damaged, negatively charged parts of the DNA in the electric field are directed to the positive charged anode, creating a typical comet shape. For visualization, the gels were stained with ethidium bromide (DNA intercalating dye). Results: We have quantified single-strand breaks, oxidized purines and pyrimidines (use of enzymes to detect specific damages). The results are reported in percentage of DNA in the comet's tail. The principle is to compare the intensity of the comet's tail with the total comet intensity. The evaluation was executed in semi-automated software LUCIA Comet Assay (Laboratory Imaging, Czech Republic). Conclusion: The assessment of injury was determined in lymphocytes obtained before spinal anesthesia and compared with the results analyzed after anesthesia in an individual. The results of all observed parameters indicate statistically insignificant damage caused by spinal anesthesia. The study was supported by MH CZ - DRO (UHHK, 00179906) and by Centrum for Research and Development, University Hospital Hradec Kralove. Key words: anesthesia, comet assay, DNA damage, repair
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mária Koščáková 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mária Koščáková 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mária Koščáková 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 154 kB