velikost textu

Indikace miskoncepcí žáků v přírodovědných předmětech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Indikace miskoncepcí žáků v přírodovědných předmětech
Název v angličtině:
Indication of pupils´ misconceptions in science
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Metelcová
Vedoucí:
RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karolína Sezemská
Id práce:
184328
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
indikátory, žákovské miskoncepce, přírodovědné předměty
Klíčová slova v angličtině:
indicators, pupils´misconceptions, science
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem diplomové práce je indikace miskoncepcí žáků 2., resp. 3. ročníků čtyřletých gymnázií, resp. sexty a septimy osmiletých gymnázií, které se týkají poznatků z oblasti biologie člověka (např. mylné představy o fungování krevního oběhu, první pomoci, ontogenetickém vývoji atd.). Cílem práce je ověřit přítomnost jednotlivých typů těchto miskoncepcí a četnost jejich výskytu u žáků na čtyřech gymnáziích v České Republice (Praha, Tábor, Sokolov). Nástrojem pro získání dat bude didaktický test s uzavřenými i otevřenými otázkami, který bude vycházet z rešerše miskoncepcí žáků v oblasti biologie člověka, jak jsou již popsány v odborné literatuře. Jednotlivé otázky testu budou rozděleny do skupin podle tématu, kterého se týkají, aby mohly být vytipovány problémové oblasti učiva v oblasti biologie člověka. Didaktický test bude jakýmsi modelem pro to, jak žákovské miskoncepce ověřovat plošně. Data získaná z tohoto modelu budou sondou o správných nebo nesprávných představách žáků o fungování lidského těla. Tato sonda může být jednak dále rozšířena na plošnější výzkum daného tématu. Z mého hlediska má však sonda být zejména podnětem pro vyučující biologie, kteří díky ní mohou mylné představy žáků ve výuce korigovat. Test jim pak může sloužit jako evaluační nástroj-ověření toho, že jejich výklad napomohl miskoncepce žáků potlačit, resp. eliminovat. Po probrání učiva nedošlo u většiny otázek ke statisticky významné změně početnosti miskoncepcí a správných odpovědí. V četnosti miskoncpecí v pretestu nebyly významné odlišnosti u čtyřletých a osmiletých gymnázií. Z didaktického testu zadaného učitelům vyplynulo, že z většiny ve vzdělávacím obsahu tématu biologie člověka nemají učitelé miskoncepce. Nelze však učitele jednoznačně vyřadit, jako možné zdroje miskoncepcí. Klíčová slova: indikátory, žákovské miskoncepce, přírodovědné předměty
Abstract v angličtině:
Abstract: The topic (theme) of this dissertation is a misconception indication of of pupils 2, 3rd years of four-year grammar schools, respectively. sexes and septimates of eight-year grammar schools concerning knowledge of human biology (functioning of blood circulation, first aid, ontogenetic development etc.). The aim is to verify the presence of each of these types of misconception and their incidence among students at four grammar schools in the Czech Republic (Prague, Tabor, Sokolov). A tool for obtaining data will be a didactic test with closed and open questions. Individual questions are grouped by topic to which they relate, so that the problem areas of the curriculum in human biology can be predicted. The didactic test will be a model for verifying pupils‘ misconception across the board. Data obtained from this model will probe for correct or incorrect perceptions of students about the functioning of the human body. This probe can be developed to more global research on the topic. From my perspective, however, the probe has to be especially incentive for teachers of biology, who may use it during lessons to correct the misconceptions of students. Then, the test can serve them as an evaluation tool-verify that their interpretation helped to suppress, resp. eliminate, the students‘ misconception. After the curriculum, most of the questions did not result in a statistically significant change in the number of misconceptions and correct answers. In the frequency of misconceptions in the pretest there were no significant differences in four-year and eight-year grammar schools. The teachers didactic test has shown that teachers does not have misconceptions of the most topic of human biology. However, teachers can not be clearly excluded as possible sources of misconceptions. Key words: indicators, pupils´misconceptions, science
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Metelcová 1.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Metelcová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Metelcová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. 1.73 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karolína Sezemská 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jan Mourek, Ph.D. 152 kB