velikost textu

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti slitiny Ti15Mo připravené metodou ECAP

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti slitiny Ti15Mo připravené metodou ECAP
Název v angličtině:
Microstructure and mechanical properties of Ti15Mo alloy prepared by ECAP
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Terynková
Vedoucí:
RNDr. Josef Stráský
Oponent:
prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.
Konzultanti:
RNDr. Kristina Bartha
RNDr. Ondřej Srba, Ph.D.
Id práce:
184318
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Slitiny titanu, protlačování lomeným kanálem, Vickersova metoda, skenovací elektronová mikroskopie, difrakce zpětně odražených elektronů, rezonanční ultrazvuková spektroskopie
Klíčová slova v angličtině:
Titanium alloys, equal channel angular pressing, Vickers method, electron scanning microscopy, electron back-scattered diffraction, resonant ultra-sound spectroscopy
Abstrakt:
V bakalářské práci byly studovány mechanické vlastnosti a mikrostruktura slitiny Ti-15Mo připravené pomocí protlačování lomeným kanálem (equal channel angular pressnig – ECAP) a jejich závislost na počtu průchodů lomeným kanálem. Byla studována mikrotvrdost Vickersovou metodou, mikrostruktura pomocí skenovací elektronové mikroskopie a pomocí difrakce zpětně odražených elektronů. Nakonec byl změřen modul pružnosti pomocí rezonanční ultrazvukové spektroskopie. Mikrotvrdost po prvním průchodu lomeným kanálem výrazně vzrostla oproti nedeformovanému stavu, po dvou a třech průchodech se příliš nezměnila a opět vzrostla po čtvrtém průchodu kanálem. Na všech vzorcích byla pozorována zrna o velikosti řádově stovek mikrometrů. S rostoucí deformací se zvyšoval podíl dvojčat. V některých vzorcích byly pozorovány také deformační pásy. Modul pružnosti výrazně rostl s rostoucí deformací ECAP a jeho vývoj je kvalitativně srovnatelný s vývojem mikrotvrdosti. Vzhledem k tomu, že deformace ECAP byla prováděna při teplotě 250°C, lze očekávat, že při zpracování materiálu docházelo k tvorbě fáze omega. Vyšším objemovým podílem fáze omega lze vysvětlit současný nárůst mikrotvrdosti a modulu pružnosti.
Abstract v angličtině:
In the bachelor thesis, mechanical properties and microstructure of Ti-15Mo alloy prepared by equal channel angular pressing were studied along with their dependence on the number of passes. Microhardness was studied by Vickers method, microstructure was studied by scanning electron microscopy and by electron back-scattered diffraction (EBSD). Finally, the elasticity modulus was measured by resonant ultra-sound spectroscopy. Mircohardness significantly increased after the first ECAP pass. After the second and the third pass it was almost constant and it again distinctly rose after the fourth pass. Grains with the size of hundreds of micrometres were observed in all samples. The volume fraction of twinned material increased with the number of passes. Deformation bands were also observed, namely in samples after two and three passes. Elastic modulus significantly increased with increasing deformation by ECAP and the evolution of elastic modulus is qualitatively similar to the evolution of microhardness. Considering that the material was processed by ECAP at 250°C, the omega phase may have formed during the processing. The increase of microhardness and elastic modulus can be explained by the increasing volume fraction of the omega phase.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Terynková 3.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Terynková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Terynková 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Stráský 734 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 153 kB