velikost textu

Localization and quantification of mRNA coding digestive peptidases of Fascioloides magna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Localization and quantification of mRNA coding digestive peptidases of Fascioloides magna
Název v češtině:
Lokalizace a kvantifikace mRNA kódující trávící peptidázy motolice Fascioloides magna
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Peterková
Vedoucí:
RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dan Sojka, Ph.D.
Id práce:
184315
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Fascioloides magna, dospělci, miracidia, PCR, qPCR, RNA in situ hybridizace, katepsin L, imunohistochemie
Klíčová slova v angličtině:
Fascioloides magna, adults, miracidia, PCR, qPCR, RNA in situ hybridisation, cathepsin L, imunohistochemistry
Abstrakt:
Peptidázy motolic jsou důležité molekuly zodpovědné za biokatalýzu v řadě bazálních biologických procesů a jsou klíčové pro interakci mezi hostitelem a parazitem. Tyto enzymy jsou proto intenzivně studovány za účelem charakterizace jejich biologických funkcí a jejich využití jako potenciálních diagnostických nebo terapeutických cílů. Nedávné výsledky transkriptomické a sekretomické studie ukázaly, že dospělci Fascioloides magna (motolice obrovské) exprimují a sekretují řadu peptidáz. Tato práce se proto zaměřuje na tři nově identifikované enzymy: katepsin L (FmCL), katepsin B (FmCB) a katepsin D (FmCD). U jiných druhů motolic jsou tyto katepsiny spojovány především s trávením hostitelské krve dospělci. Za použití kvantitativní PCR (qPCR) jsme stanovili hladiny relativní exprese mRNA těchto peptidáz mezi třemi vývojovými stádii – vajíčkem, miracidiem a dospělcem. Bylo zjištěno, že všechny katepsiny mají nejvyšší expresi u dospělých motolic ve srovnání s vajíčky a miracídii. Také jsme lokalizovali místo transkripce FmCL, FmCB a FmCD u dospělých motolic pomocí RNA in situ hybridizace. Všechny peptidázy byly detekovány v gastrodermis a navíc byly lokalizovány ve tkáních reprodukčního systému. Tento překvapivý nález naznačuje, že tyto enzymy mohou mít v biologii dospělé motolice více funkcí, a to nejen při trávení, ale také při vývoji buněk reprodukčního systému, jako jsou například vitelinní buňky, spermie a oocyty.
Abstract v angličtině:
Trematode peptidases are important molecules responsible for biocatalysis in many basal biological processes and are crucial in host-parasite interactions. Therefore, these enzymes are intensively studied in order to characterize their biological functions and to use them as potential diagnostic or therapeutic targets. Lately, investigation of transcriptome and secretome revealed, that adult Fascioloides magna (giant liver fluke) expresses and secretes a variety of peptidases. Thus, this thesis focuses on three newly identified enzymes: cathepsin L (FmCL), cathepsin B (FmCB) and cathepsin D (FmCD). In other trematode species, these cathepsins are being linked mainly with the digestion of host blood. We applied quantitative PCR (qPCR) to investigate relative expression levels of the three enzymes among three developmental stages – egg, miracidium and adult. It was revealed that all cathepsins have the highest expression in adult flukes in comparison to eggs and miracidia. We also localized the place of transcription of FmCL, FmCB and FmCD in adult fluke using RNA in situ hybridization. All of the peptidases were detected in gastrodermis, and in addition, they were localized in the reproductive system. The latter surprising finding is suggesting that these enzymes might have multiple functions in adult F. magna, not only in digestion but also in the development of cells within the reproductive system, such as vitelline cells, spermatozoa and oocytes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Peterková 7.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Peterková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Peterková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dan Sojka, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 215 kB