velikost textu

Intramembránové proteázy a jejich medicínský význam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intramembránové proteázy a jejich medicínský význam
Název v angličtině:
Intramembrane proteases and their medical significance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Deylová
Vedoucí:
Mgr. Kvido Stříšovský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Id práce:
184311
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
intramembránová proteáza, metabolizmus lipidů, kontrola kvality membránových proteinů, Alzheimerova choroba, infekce jednobuněčnými parazity, maturace viru hepatitidy C, mitochondriální dysfunkce
Klíčová slova v angličtině:
intramembrane proteases, lipid metabolism, membrane protein quality control, Alzheimer’s disease, infection by unicellular parasites, maturation of Hepatitis C virus, mitochondrial dysfunction
Abstrakt:
Intramembránové proteázy jsou membránové enzymy, které mají aktivní místo zanořeno pod povrch buněčné lipidové membrány a které štěpí ostatní membránové proteiny uvnitř jejich transmembránových domén. Podle svého katalytického mechanizmu se dělí na celkem čtyři rodiny – aspartátové, serinové (často nazývané rhomboidy), metaloproteázy a nejnověji popsané glutamátové. Štěpením uvnitř lipidové dvojvrstvy ovlivňují mnoho biologicky významných dějů jako je metabolizmus lipidů, buněčná proliferace či adheze, regulace vývojové signalizace, degradace signálních peptidů a obecně kontrola kvality membránových proteinů. Tato práce se zaměřuje především na jejich roli v různých původcích onemocnění a biologických mechanizmech spojených s patologickými ději. Jedná se především o Alzheimerovu chorobu, infekci jednobuněčnými parazity (Mycobacterium tuberculosis, Entamoeba histolytica a Plasmodium falciparum), maturaci viru hepatitidy C, Bunyamwera viru a viru prasečí chřipky a mitochondriální dysfunkce.
Abstract v angličtině:
Intramembrane proteases are membrane enzymes whose active site is buried below the surface of the biological lipid membrane, and which cleave other membrane proteins within their transmembrane domains. They are divided into four families according to their catalytic residues – aspartate, serine (often called rhomboids), metalloproteases and the recently described glutamate proteases. By proteolytic cleavage inside lipid bilayer they affect many significant biological processes such as metabolism of lipids, cell proliferation and adhesion, regulation of developmental signaling, degradation of signal peptides, and membrane protein quality control. This work focusses on the role of intramembrane proteases in various diseases and biological mechanisms associated with pathological processes. These are specifically Alzheimer‘s disease, infection by unicellular parasites (Mycobacterium tuberculosis, Entamoeba histolytica and Plasmodium falciparum), maturation of hepatitis C virus, Bunyamwera virus and swine influenza virus, and mitochondrial dysfunction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Deylová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Deylová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Deylová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kvido Stříšovský, Ph.D. 1.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Macůrková, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB