velikost textu

Evolution and Adaptability of Complex Applications

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evolution and Adaptability of Complex Applications
Název v češtině:
Evoluce a adaptabilita komplexních aplikací
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marek Polák
Školitel:
doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Oponenti:
Prof. Wenny Rahayu
Doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Id práce:
184290
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (4I2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
MDA, MDD, Management evoluce, Transformace
Klíčová slova v angličtině:
MDA, MDD, Evolution Management, Transformation
Abstrakt:
Evoluce a adaptabilita komplexních ap- likací Abstrakt V současné době se aplikace stávají stále složitějšími, což přináší problémy během jejich vývoje. Změna v jedné části aplikace může netriviálně ovlivnit jiné části aplikace. Dalším aspektem mohou být systémy, které s aplikací komunikují. Ty musí být upraveny, aby se zajistila správná funkcionalita. Tyto problémy se mohou týkat různých domém – UML diagramů, XML schémat, relačních schémat, API, atd. V této práci jsme se na zmíněný problém zaměřili z perspektivy MDA, která pro obecný náhled na problém využívá platformově nezávislého modelu (PIM) a pro konkrétní domény využívá platformově specifické modely (PSM). Tyto mod- ely mohou být navíc propojeny a vzájemně závislé. Náš návrh obsahuje nové definice modelů z různých, široce využívaných domén, operace nad těmito modely a algoritmy pro transformace modelů. Díky prin- cipu MDA je možné představené modely kombinovat a modelovat tak komplexní aplikace. Veškeré prezentované modely a algoritmy byly experimentálně imple- mentovány ve frameworku DaemonX a testovány na reálných datech, aby byla ověřena jejich správnost. 1
Abstract v angličtině:
Evolution and Adaptability of Complex Applications Abstract In these days the applications become more complex that causes maintenance problems while evolving these applications. A change in one part of the applica- tion can significantly affect other parts of the application. The next aspect can be related systems which communicate with this application. They must be up- dated to satisfy their correct functionality. These problems can concern multiple domains, e.g., UML diagrams, XML schema diagrams, relational schemas, APIs, etc. We focus on this problem from the perspective of the MDA, which uses the platform independent model (PIM) for a general view of the problem and the platform specific model (PSM) for particular domains. Moreover, these models can be interconnected and related to each other. We propose novel PSM models from various widely used domains, operations over these models and algorithms for model transformations. Thanks to the MDA principle, it is possible to combine presented models and model a complex application. All models and related algorithms we present were experimentally implemented and tested in the DaemonX framework on real-world data for their verification. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Polák 6.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Polák 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Polák 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Wenny Rahayu 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 182 kB