velikost textu

Autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek
Název v angličtině:
Copyright aspects in creation of webpages
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Kempa
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
184289
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorské právo, webové stránky, redakční systém, počítačový program, zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku
Klíčová slova v angličtině:
copyright, webpages, content management system, computer program, employee work, work created on order
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce jsou autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek. Důvodem pro zvolení tohoto tématu je zejména hospodářský význam webových stránek, který však mnohdy ve smluvní praxi jejich tvorby není reflektován. Pro vynesení závěrů přínosných pro právní vědu a aplikační praxi se autor této práce zaměřuje na dílčí část tvorby webových, a to na tvorbu redakčního systému, neboť jej považuje za nejdůležitější (sou)část většiny současných webových stránek. Nejdříve bylo v práci přistoupeno k základnímu vymezení terminologie, aby mohlo být porozuměno všem právním problémům v základním technickém kontextu. Nadto je pro vynesení některých právních závěrů bezpodmínečně potřeba rozumět technickým souvislostem, které tyto závěry velkou měrou předurčují. Následující kapitola práce se zabývá právním vymezením webových stránek jako celku, a to právě na základě příslušných technických souvislostí. Pokud jde o čtvrtou kapitolu, ta je stěžejní částí celé práce, neboť se zabývá právní povahou redakčního systému coby počítačového programu, ale rovněž jeho vytvořením, a to se zohledněním specifické povahy redakčního systému a autorskoprávních aspektů, které jeho tvorbu provází. Nejprve je v této kapitole provedena analýza předpokladů vzniku autorskoprávní ochrany redakčního systému (počítačového programu), když jsou závěry z této analýzy vzešlé využity ve stěžejní části této kapitoly, která se zaměřuje na vytvoření redakčního systému. Předně je provedena právní analýza pro případy, kdy je redakční systém vytvořen v právním režimu zaměstnaneckého díla, když následně je právní analýze podrobena též možnost, že byl redakční systém vytvořen na objednávku, a to se zaměřením na postoupení práva výkonu majetkových práv autorských. Důkladná právní analýza obou případů (zaměstnanecké dílo, dílo na objednávku), přináší právní závěry, jež jsou využitelné pro aplikační praxi. Pátá kapitola se zabývá nedostatky současné české právní úpravy, které vyplynuly z důkladné právní analýzy, a to s formulací návrhů možných změn. Poslední kapitola shrnuje v obecné rovině závěry této práce a hodnotí možný přinos pro právní vědu a aplikační praxi.
Abstract v angličtině:
The topic of this Master´s degree thesis is Copyright aspects in creation of webpages. The reason for this topic was especially in general economic significance of webpages in this age, which is very often without appropriate consequences in contractual practice of its creation. The author realizes that problematic of the webpages creation brings whole range of legal issues so he has to focus on creation of the one part of webpages to make beneficial academic and legal practice outcomes. Author´s decision was to deal with content management system, which is in his opinion the most important part of the majority of current webpages. It was necessary to lay down an elementary terminology in the beginning of the thesis in order to comprehend all legal issues in essential technical context. Another reason is that some legal conclusions required also non-legal (technical) knowledge. Following chapter of the thesis analyzes legal nature of webpages in respect of technical context. The fourth chapter is core of the thesis and deals with analysis of content management system´s legal nature as computer program and with its creation in copyright perspective. First of all this chapter provides analysis of the requirements that the computer programs have to fulfill in order to obtain the copyright protection. Moreover the doctrinal outcomes of this section were used in the crucial part of the thesis, which focuses on creation of content management system. At first there is in-depth legal analysis of creation content management system as employee work in respect of content management system´s special nature. The following part contains analysis of content management system created to order with focus on assignment of a right to exercise author´s economic rights. Both depth legal analysis (employee work, work created to order) provide outcomes applicable in legal practice. In the fifth chapter there are mentioned some negatives of the relevant Czech legislation with recommendation for possible amendments. The last chapter concludes with summary of general conclusions which have arisen from the thesis and evaluates possible benefit to jurisprudence and legal practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Kempa 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Kempa 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Kempa 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB