velikost textu

Analysis of secretome from Trichobilharzia regenti cercariae and characterisation of selected peptidases

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of secretome from Trichobilharzia regenti cercariae and characterisation of selected peptidases
Název v češtině:
Analýza sekretomu cerkárií Trichobilharzia regenti a charakterizace vybraných peptidáz
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lukáš Konečný
Vedoucí:
RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Horn, CSc.
Konzultant:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Id práce:
184273
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
schistosoma, Trichobilharzia, peptidáza, proteáza, exkrečně-sekreční produkty
Klíčová slova v angličtině:
schistosome, Trichobilharzia, peptidase, protease, excretory-secretory products
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Motolice Trichobilharzia regenti je neurotropní parazit ptáků z rodiny Schistosomatidae. Cerkárie, invazivní stadium těchto motolic, využívají k aktivní penetraci hostitele exkrečně-sekreční produkty, které obsahují proteolytické enzymy schopné narušit tkáně hostitele zaručit tak úspěšný přenos. Nejvíce zastoupeným enzymem zodpovědným za penetraci cerkárií lidské schistosomy S. mansoni je cerkáriová elastáza. Tato serinová peptidáza je dobře známá pro degradaci kožních proteinů jako je elastin, keratin, kolagen nebo laminin, avšak, aktivní exprese ortologu tohoto enzymu nebyla u rodu Trichobilharzia nikdy prokázána. Z tohoto důvodu panovalo pevné přesvědčení, že cerkárie T. regenti používá k invazi hostitele zejména cysteinové peptidázy, zvláště katepsiny, které byly opakovaně identifikovány v tomto životním stádiu. Abychom posílili tuto hypotézu. inkubovali jsme cerkárie T. regenti v sestavě využívající kachní kůži jakožto stimulant pro vyprázdnění penetračních žláz. Získané ESPs byly analyzovány hmotnostní spektrometrií a poprvé se nám tak podařilo identifikovat proteinovou formu cerkáriové elastázy T. regenti. Produkce aktivního rekombinantního proteinu se bohužel nezdařila v bakteriálním ani kvasinkovém expresním systému, nicméně, naše sekretomická studie společně s dodatečnou qPCR analýzou naznačuje, že cerkáriová elastáza může hrát důležitou roli v průběhu penetrace hostitele. Klíčová slova: schistosoma, Trichobilharzia, peptidáza, proteáza, exkrečně-sekreční produkty
Abstract v angličtině:
Abstract (English): Trichobilharzia regenti is a neurotropic parasite of birds from the family Schistosomatidae. Cercariae, the invasive stages of these trematodes actively penetrate the host skin employing excretory- secretory products (ESPs), which contain proteolytic enzymes able to disrupt host tissues and thus reach the successful transmission. The most abundant secreted enzyme responsible for cercarial penetration of the human schistosome S. mansoni is a cercarial elastase. This serine peptidase is well known for the degradation of skin proteins such as elastin, keratin, collagen or laminin. However, the active expression of the orthologue of this enzyme has never been found in the genus Trichobilharzia. For this reason, it was firmly believed, that cercaria of T. regenti uses mainly cysteine peptidases for the invasion of the host, particularly cathepsins, which were repeatedly identified in this life stage. To strengthen this hypothesis, we incubated T. regenti cercariae in the apparatus with the excised duck skin stimulating the release of their glands´ content. The collected ESPs were further analysed by shotgun mass-spectrometry and for the first time, the protein form of cercarial elastase was identified. Unfortunately, we failed to produce its active recombinant protein in yeast and bacterial expression system. However, our secretomic study together with additional qPCR analysis suggests, that cercarial elastase might be an important player during the penetration. Key words: schistosome, Trichobilharzia, peptidase, protease, excretory-secretory products
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Konečný 3.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Konečný 182 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Konečný 149 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Konečný 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 459 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Horn, CSc. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 152 kB