velikost textu

Optimalizácia veľkosti vrhu pri hlodavcoch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Optimalizácia veľkosti vrhu pri hlodavcoch
Název v češtině:
Optimalizace velikosti vrhu u hlodavců
Název v angličtině:
Optimization of litter size in rodents
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Cingelová
Vedoucí:
RNDr. Adam Dušek, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Id práce:
184268
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
velikost vrhu; optimalizace reprodukce; mateřská investice; evoluce životních historií; hlodavci; Rodentia
Klíčová slova v angličtině:
litter size; reproductive optimization; maternal investment; life-history evolution; rodents; Rodentia
Abstrakt:
Abstrakt Optimalizácia veľkosti vrhu môže byť definovaná ako úprava veľkosti vrhu podľa aktuálnych podmienok prostredia alebo kondície matky pre dosiahnutie kompromisu medzi maximálnym možným počtom potomkov vo vrhu a ich individuálnou fitness. Hlodavce sú ideálnym taxónom na zdokumentovanie tejto problematiky vďaka veľkej medzidruhovej variabilite v životných stratégiách naprieč celým radom. Variabilita vo veľkosti vrhu medzi jednotlivými druhmi hlodavcov bola behom evolúcie ovplyvnená nespočetnými ekologickými a sociálnymi faktormi. Medzi ne patrí geografické umiestnenie rozmnožujúcej sa populácie, rôzne životné a reprodukčné stratégie ako sú r-/K-stratégia, prítomnosť altriciálnych alebo prekociálnych mláďat, rôzne spôsoby života, prítomnosť vody v prostredí, miera predácie, schopnosť hibernácie a miera sociality druhu. Ovplyvnenie veľkosti vrhu začína ešte pred samotným oplodnením, napríklad výberom partnera, načasovaním reprodukcie, kondíciou, vekom a sociálnym postavením matky. Genetické faktory ovplyvňujúce veľkosť vrhu sú napríklad polymorfizmus MHC glykoproteínov a t-haplotyp. Redukcia veľkosti vrhu môže nastať pred počatím ovplyvnením miery ovulácie, behom implantácie hladinou pohlavných hormónov samice a vystaveniu stresorom, po implantácií selektívnym potratom, a po pôrode infanticídou, siblicídou a odmietnutím potomka. Medzi reprodukčné parametre ovplyvňujúce veľkosť vrhu je veľkosť a pohlavie mláďat. V evolúcií hlodavcov došlo k značnej diverzifikácií životných stratégií. Tomu zodpovedá aj veľká medzidruhová variabilita vo veľkosti vrhu a v optimalizačných mechanizmoch, ktorými samice hlodavcov maximalizujú investíciu do svojich potomkov. Kľúčové slová: velikost vrhu, optimalizace reprodukce, mateřská investice, evoluce životních historíí, hlodavci, Rodentia
Abstract v angličtině:
Abstract Optimization of litter size can be defined as adjustment of litter size according to actual environmental conditions or condition of mother to reach a compromise between the maximum number of offspring and their individual fitness. Rodents are an ideal taxon to study this topic because of their enormous interspecific variability in life strategies across the whole order. The variation in litter size among rodent species was influenced by countless ecological and social factors during their evolution. These include the geographical location of the breeding populations, various life and reproductive strategies such as r-/K-strategy, the presence of altricial or precocious offspring, various ways of life, the presence of water in the environment, predation rate, hibernation, and sociality. Litter size can be adjusted already before fertilization, for example by choosing a partner, by timing reproduction, condition, age and social status of the mother. Genetic factors affecting litter size are, for example, MHC glycoprotein polymorphism and t-haplotype. Reduction of the litter size may occur before insemination by influencing the ovulation rate, female reproductive hormone levels and exposure to the stressors, during implantation by selective abortion, and postpartum by infanticide, siblicide, and offspring rejection. Reproductive parameters that affect litter size are the size and sex of the offsprings. The evolution of rodents resulted in a great diversification of life strategies. This corresponds to an enormous interspecific variability in litter size and optimization mechanisms, by which female rodents maximize their investment in offsprings. Key words litter size, reproductive optimization, maternal investment, life-history evolution, rodents, Rodentia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Cingelová 2.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Cingelová 408 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra Cingelová 242 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Adam Dušek, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 152 kB