velikost textu

Možnosti využití arteterapie u osob se zrakovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití arteterapie u osob se zrakovým postižením
Název v angličtině:
Influence school legislation from 2016 to process Primary School Práčská
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Gregarová
Vedoucí:
Mgr. Michal Pařízek
Oponent:
Mgr. Marie Ortová
Id práce:
184253
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jednodruhové třídy, legislativa, lehké mentální postižení, podpůrná opatření, přípravná třída, spádová škola, speciálně vzdělávací potřeby, školní poradenské zařízení, ZŠ hlavního proudu.
Klíčová slova v angličtině:
onetype classes, legislation, light mental retardation, support proceeding, preparátory class, originally school, special education needs, scholastic advisory institutions, primary school of basic stream,
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou současného školství. Rozebírá novou školskou legislativu a její vliv na chod základních škol, zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona. Seznamuje s historií a vývojem speciálního školství. Upozorňuje na důležitou úlohu školních poradenských institucí, které mají zásadní význam pro stanovení podpůrných opatření a zařazování žáků do vzdělávacích institucí. Popisuje nejčastější diagnózy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nejdůležitější body současné školské legislativy. Praktická část představuje ZŠ Práčská, na které byl proveden průzkum. Byla použita metoda analýzy dokumentů, pro kterou byla použita technika dlouhodobého záznamu, a kvalitativní výzkum s technikou polostrukturovaného rozhovoru. Závěrečná část práce je věnována hodnocení vlivu novely školského zákona a jejího dopadu na ZŠ Práčská.
Abstract v angličtině:
This bachelor work deals with problematics of Czech modern education. It describes a new scholastic legislation and its influence on the operation of a primary school, established along §16 par. 9 Education Act. This work acquaints with history and development of special education. It work highlights an important role of school advisory institutions, which have a fundamental importance for assessment of support measures and placing pupils to educational institutions. The bachelor work describes the most common diagnoses of pupils with special educational needs and the most important points of the current scholastic legislation. The practical part of the bachelor work introduces the primary school Práčská, on which the research was made. I used a method of document analysis, for which was used a technique of long-term report, and a method of qualitative research with a technique of semi-structured interview. The final part of this work is dedicated to evaluation of the new scholastic legislation´s influence and its impact on the primary school Práčská.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Gregarová 832 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Gregarová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Gregarová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Pařízek 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Ortová 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 549 kB