velikost textu

Vybrané otázky trestání pachatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky trestání pachatele
Název v angličtině:
The chosen questions of perpetrator´s punish
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Votočková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
184211
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pachatel, kriminalita, trest
Klíčová slova v angličtině:
perpetrator, criminality, punishment
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zabývá vybranými otázkami trestání pachatele, a to se zaměřením na příčiny vzniku a trvání kriminality, na typologii jednotlivých pachatelů a působení vybraných trestů na pachatele. Podrobněji se věnuje trestu odnětí svobody, trestu domácího vězení a trestu obecně prospěšných prací, a to především v souvislosti s jejich možným vlivem na převýchovu pachatelů. Cílem této práce je zanalyzování stavu kriminality, jejích příčin a způsobu jejího řešení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This rigorosum thesis is occupied with some chosen questions about perpetrator’s punish, focused on causes of establishment and duration of crime, typology of individual perpetrators and the effect of some chosen sort of punish on the perpetrator. It deals with custodial sentence in elaborately, home confinement and community service, and mainly in connexion with their possible impact on re- education of perpetrators. The target of this thesis is analysing of criminality stage, its cause and the way how to deal with it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Votočková 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Votočková 231 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Votočková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 445 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB