velikost textu

Náklady civilního řízení sporného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náklady civilního řízení sporného
Název v angličtině:
The issue of costs in civil contentious proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Filousová
Oponenti:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
184204
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT: Zpracovaná rigorózní práce se zabývá problematikou nákladů civilního řízení sporného. Podrobně jsou přiblíženy ustanovení § 137 až § 151 občanského soudního řádu, přičemž nechybí ani vysvětlení rozdílu mezi povinností náklady řízení platit a hradit. Značná část práce pojednává zejména o povinnosti k náhradě nákladů řízení. V práci jsou podrobně rozebrány jednotlivé druhy nákladů řízení podle jejich demonstrativního výčtu v § 137 občanského soudního řádu a opomenuto není ani vysvětlení rozdílu mezi náklady soudního řízení a náklady spojenými s uplatněním pohledávky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The created thesis deals with the issue of costs in civil contentious proceedings. There are explained in detail the provisions of § 137 to § 151 of the Civil Procedure Code, while there is also an explanation of the difference between the obligation to pay costs and to bear, while a significant part of the work deals mainly with the obligation to reimburse the costs. In this work there are discussed in detail individual types of costs under the illustrative list in § 137 of the Civil Procedure Code and not even the explanation of the difference between the cost of court proceedings and the costs associated with the application claims is omitted.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Filousová 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Filousová 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Filousová 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB