velikost textu

Profesní perspektivy žáků a studentů střední a vyšší odborné školy pedagogické

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profesní perspektivy žáků a studentů střední a vyšší odborné školy pedagogické
Název v angličtině:
Professional perspectives of pupils and students at secondary and higher school for teachers / teacher´s training schools/.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ivana Doksanská
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Id práce:
184144
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika (RIGO PG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
negativa učitelské profese, pozitiva učitelské profese, profese učitele, profesní příprava, profesní perspektiva
Klíčová slova v angličtině:
minuses of the teaching profession, pluses of the teaching profession, teacher´s profession, professional training, professional perspective
Abstrakt:
Předkládaná rigorózní práce se věnuje profesní přípravě, hodnocení výhod a nevýhod učitelské profese a profesním perspektivám. Cílem práce je přehledná studie popisující profesní přípravu budoucích předškolních pedagogů na úrovní středního a vyššího odborného vzdělávání a interpretace dat získaných výzkumem. Práce má část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů týkajících se profesní přípravy, profesních perspektiv a učitelské profese. Praktická část je cílena na získání a interpretaci postojů, hodnocení profesní přípravy a profesních perspektiv žáků a studentů. K analýze získaných údajů byl použit dotazník. Součástí práce je i interpretace výsledků, doporučení pro praxi i celkový závěr. Klíčové pojmy: Negativa učitelské profese Pozitiva učitelské profese Profese učitele Profesní příprava Profesní perspektiva
Abstract v angličtině:
This thesis deals with professional preparation, evaluation of advantages and disadvantages of teaching profession, and professional perspectives. The aim of the work is a comprehensive study describing the professional preparation of future preschool teachers at the level of secondary and higher education, and the interpretation of data obtained by research. The thesis has a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the definition of basic concepts related to professional training, professional perspectives and teaching profession. The practical part is aimed at acquiring and interpreting attitudes, assessing the professional preparation and professional perspectives of pupils and students. A questionnaire was used to analyze the data obtained. Part of the work is also the interpretation of results, recommendations for practical training and overall conclusion. Key words: Minuses of the teaching profession Pluses of the teaching profession Teacher's profession Professional training Professional perspective
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ivana Doksanská 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ivana Doksanská 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ivana Doksanská 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB