velikost textu

,,Náš Atty“. Vojenská kariéra vévody z Wellingtonu očima příslušníků britské armády a vybraných příslušníků britské společnosti (1808–1815)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
,,Náš Atty“. Vojenská kariéra vévody z Wellingtonu očima příslušníků britské armády a vybraných příslušníků britské společnosti (1808–1815)
Název v angličtině:
,,Our Atty“. Military Career of the Duke of Wellington in the Members of British Army and the Chosen Members of the British Society Eyewitness Accounts (1808–1815)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Res
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Id práce:
184142
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Arthur Wellesley|vévoda z Wellingtonu|napoleonské války|Linie Torres Vedras|hrabě Vilém ze Schaumburg-Lippe|poloostrovní válka|Waterloo|britská armáda|britská společnost
Klíčová slova v angličtině:
Arthur Wellesley|Duke of Wellington|Napoleonic Wars|Lines of Torres Vedras|William Count of Schaumburg-Lippe|Peninsular War|Waterloo|British Army|British Society
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce si klade za cíl podat detailní analýzu vojenské kariéry Arthura Wellesleyho, prvního vévody z Wellingtonu (1769–1852), vítěze od Waterloo. Zaměřuje se zejména na období poloostrovní války a bitvu u Waterloo (1808–1815), avšak pro úplnost a lepší pochopení Wellingtonovy osobnosti podává rovněž výklad o jeho předchozí armádní dráze. Vévodu z Wellingtonu představuje nejen jako vášnivého čtenáře, skvělého organizátora a vojenského teoretika, zdatného jezdce na koni a neuvěřitelně energického člověka, ale především jako vojevůdce, jenž nicméně často odmítal delegovat i ty nejjednodušší úkoly na své podřízené. Arthura Wellesleyho dále zobrazuje jako překvapivě citlivého muže, jenž byl mnohdy zcela zdrcen z hrůz války. Práce také předkládá hypotézu, kterou se pokouší přispět k mezinárodní diskuzi na téma Linií Torres Vedras, v jejímž rámci staví do souvislosti Wellingtonovu obranu Portugalska v průběhu poloostrovní války s obranou Portugalska vedenou hrabětem Vilémem ze Schaumburg-Lippe (1724–1777) v období sedmileté války, přičemž tvrdí, že Wellington mohl při obraně Portugalska postavit své plány na pamětech hraběte ze Schaumburg-Lippe. Práce se pomocí komparativní metody snaží Wellingtonovo a Lippeho tažení porovnat a najít mezi nimi styčné body, k čemuž předkládá a analyzuje dobové prameny.
Abstract v angličtině:
Abstract The main purpose of this thesis is to present the particular account of the military career of Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington (1769–1852), victor of the battle of Waterloo. This thesis is especially focused on the Peninsular War and Waterloo campaign (1808–1815). However, for presenting broader picture of Wellington and better understanding of all the consequences, it also analyses the Duke’s former military career. It shows Duke of Wellington as a passionate reader, a brilliant organizer and military theorist, an excellent horse rider and finally as a person and commander full of unbelievable amount of energy, who – on the other hand – was refusing to delegate even the minor orders to his subordinates. Furthermore, it introduces Arthur Wellesley as a surprisingly sensitive man, who was often sickened by the horrors of war. The thesis also offers a hypothesis trying to contribute to the international discussion about the Lines of Torres Vedras. It stands into consequences the Duke of Wellington’s defence of Portugal with the defence of Portugal, which was executed by William, Count of Schaumburg-Lippe (or just Count La Lippe, 1724–1777) during the Seven Years ‘War, whereas it says, that Duke of Wellington could find inspiration for his own defence of Portugal in the memoirs of Count La Lippe. Due to comparative technique this thesis tries to find the same points in both campaigns and compare them with the help of the eyewitness accounts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Res 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Res 381 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Res 387 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 152 kB