text size

Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael
Titile (in english):
International Legal Issues Related to the Status of the State of Israel
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Veronika D´Evereux, Ph.D.
Supervisor:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Opponents:
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.
Thesis Id:
184099
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Public International Law (22-KMP)
Study programm:
Theoretical Legal Sciences – International Law (P0421D220010)
Study branch:
Theoretical Legal Sciences – International Law (3344)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
18/05/2020
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
vznik státu, stát Izrael, Jeruzalém, Palestina, okupované území, osady
Keywords:
creation of the state, state of Israel, Jerusalem, Palestine, occupied territory, settlements
Abstract (in czech):
Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael Abstrakt Vznik a trvající existence státu Izrael, který je zcela obklopen arabskými sousedními státy, může být jednou z hlavních příčin i nadále aktuálního konfliktu, který v této části regionu započal již před více než sedmdesáti lety. Vznik státu Izrael zároveň představuje určitou výjimku v mezinárodním právu z důvodu, že k němu došlo ve spojení s právně nezávaznou rezolucí orgánu mezinárodní organizace univerzální povahy, konkrétně ve spojení s rezolucí Valného shromáždění OSN 181 (II) z roku 1947. Tato rezoluce předpokládala na části území bývalé Osmanské říše, které bylo coby mandátní území toho času spravováno Velkou Británií, vznik jak židovského, tak i arabského státu. Zatímco stát Izrael vyhlásil svou nezávislosti dne 14. 5. 1948, arabští obyvatelé mandátu tuto rezoluci odmítli a k realizaci jejich práva na sebeurčení došlo až o mnoho desítek let později. Ve spojení s touto skutečností a dále v důsledku několika ozbrojených konfliktů mezi státem Izrael a okolními arabskými státy, došlo zároveň i ke vzniku sporné situace týkající se částí území bývalého Mandátu Palestina, která zároveň nejsou územím státu Izrael. Podle poradního posudku Mezinárodního soudního dvora ve věci Palestinsko – izraelská zeď z roku 2004 jsou tato území zahrnující Východní Jeruzalém a Západní břeh okupovaným územím, na něž je aplikován režim mezinárodního humanitárního práva a stát Izrael je tudíž v postavení vojenské okupační mocnosti. Vůči těmto územím ovšem stát Izrael i nadále rozšiřuje svůj vliv, staví na nich osady do nichž jsou přesídlováni občané státu Izrael. Tím stát Izrael významně posiluje svůj vliv vůči těmto územím a zároveň brání plnému rozvinutí se státnosti Palestiny. Cílem disertační práce je zjištění, zda by stát Izrael mohl mít právní nárok na město Jeruzalém jako celek a dále části území Západního břehu. Za účelem tohoto zjištění jsou relevantní stěžejní události a právní skutečnosti analyzovány z pohledu mezinárodního práva a zároveň jsou zkoumány i účinky souvisejících pramenů vnitrostátního práva, zákonů a výkladů soudu. Práce nepřináší řešení sporů o předmětná území, tím spíše ani nepřináší právní východisko izraelsko – palestinského konfliktu, ale nabízí úvahy a snad i nestranné závěry k předmětné problematice. Klíčová slova: vznik státu, stát Izrael, Jeruzalém, Palestina, okupované území, osady
Abstract:
International Legal Issues Related to the Status of the State of Israel Abstract The emergence and continued existence of the State of Israel, which is completely surrounded by Arab neighbors, may be one of the main causes of the current conflict that began in this part of the region more than seventy years ago. At the same time, the creation of the State of Israel constitutes a certain exception to international law because it was linked to a non-legally binding resolution of a body of an international organization of a universal nature, in particular to the UN General Assembly Resolution 181 (II) of 1947. This resolution foresaw the establishment of both a Jewish and an Arab state in part of the territory of the former Ottoman Empire, which was then administered by Great Britain as a mandate territory. While the state of Israel declared its independence on 14 May 1948, the Arab people of the mandate rejected this resolution, and their right to self-determination was not pursued until many decades later. In relation to this, and as a result of several armed conflicts between the State of Israel and the surrounding Arab states, there has also been a controversial situation with regard to parts of the territory of the former Mandate of Palestine that is at the same time not the territory of the State of Israel. According to the 2004 Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Palestinian - Israeli Wall case, these territories, including East Jerusalem and the West Bank, are occupied territories to which the international humanitarian law regime applies and the State of Israel is, therefore, a military occupying power. However, the State of Israel continues to expand its influence on these territories by building settlements on which the citizens of Israel are resettled. Thus, the State of Israel significantly strengthens its influence vis-à-vis these territories while at the same time preventing the full development of the statehood of Palestine. The aim of the dissertation thesis is to determine whether the State of Israel could have a legal claim to the city of Jerusalem as a whole and to some parts of the West Bank territory. For the purpose of this finding, the relevant flagship events and legal facts are analyzed from the perspective of international law. The effects of the related sources of national law and interpretations of the court are also examined. The thesis does not bring a solution of disputes over the territories in question, all the more so, it does not bring the legal solution of the Israeli - Palestinian conflict, but offers some considerations and hopefully also the impartial conclusions on the issue. Key words: creation of the state, state of Israel, Jerusalem, Palestine, occupied territory, settlements
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Veronika D´Evereux, Ph.D. 4.03 MB
Download Abstract in czech Mgr. Veronika D´Evereux, Ph.D. 100 kB
Download Abstract in english Mgr. Veronika D´Evereux, Ph.D. 101 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 206 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 151 kB
Download Opponent's review JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D. 292 kB
Download Defence's report prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 156 kB