velikost textu

Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na signalizaci membránového endoglinu v myší aortě.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na signalizaci membránového endoglinu v myší aortě.
Název v angličtině:
Soluble endoglin effects on membrane endoglin signaling in mouse aorta.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Doležálková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iveta Najmanová, Ph.D.
Id práce:
184068
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Petra Doležálková Vedoucí práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Diplomová práce Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na signalizaci membránového endoglinu v myší aortě. Cíl práce: Cílem práce bylo sledovat a vyhodnotit vliv dlouhodobého (12měsíčního) působení vysokých hladin solubilního endoglinu na signalizaci membránového endoglinu v myší aortě. Tedy sledovat a porovnat expresi proteinů endoglin, eNOS, pSmad2/3 mezi kontrolní a testovanou Sol-Eng+ skupinou myší. Metody: Pro tuto práci byly použity dvě skupiny myší starých 12 měsíců navzájem se lišící hladinou lidského solubilního endoglinu. Obě skupiny pocházely ze stejné linie transgenního myšího kmene CBAxC57BL/6J a byly krmeny běžnou laboratorní dietou. Pro stanovení a porovnání exprese jednotlivých proteinů endoglin, eNOS a pSmad2/3 byla použita metoda Western blot. Koncentrace lidského solubilního endoglinu a solubilní formy molekuly VCAM-1 byla vyhodnocena analýzou ELISA. Celkové hladiny cholesterolu a triacylglycerolů v plazmě byly určeny biochemickou analýzou. Výsledky: Western blot analýza nezaznamenala statisticky významné rozdíly v expresi membránového endoglinu, enzymu eNOS a pSmad2/3 v aortě mezi kontrolní a testovanou Sol-Eng+ skupinou. Také ELISA analýza neukázala žádné signifikantní rozdíly v hladině molekuly sVCAM a stejně tak biochemická analýza nezaznamenala statisticky významné rozdíly hladin cholesterolu a TAG mezi kontrolní a testovanou skupinou. Závěr: Prací jsme ukázali, že vysoká hladina solubilního endoglinu v plazmě nemá za následek narušení funkčnosti endotelu u Sol-Eng+ myší starých 12 měsíců. U těchto myší nedošlo ke změně v endoglin/Smad2/3/eNOS signalizaci. Klíčová slova: krevní cévy, endotel, endotelová dysfunkce, endoglin, solubilní endoglin, Western blot
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author: Petra Doležálková Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Diploma Thesis Soluble endoglin effects on membrane endoglin signaling in mouse aorta. Background: The aim of this study was to observe and evaluate the influence of the long- term (12 months) effect of high levels of soluble endoglin on membrane endoglin signalization in the mouse aorta. Specifically, we observed and compared the expression of proteins endoglin, eNOS, and pSmad2/3 in control and a test Sol-Eng+ group of mice. Methods: Two groups of 12-months-old mice with a difference in the level of soluble endoglin were used in this study. Both groups were originated in the same line of transgenic mouse strain CBAxC57BL/6J and fed with ordinary laboratory diet. Western blot technique was used to analyse the expression of individual proteins endoglin, eNOS, and pSmad2/3. The concentration of human soluble endoglin and soluble form of VCAM-1 molecule was evaluated by ELISA analysis. Total cholesterol levels and triglycerides in the plasma were detected by biochemical analysis. Results: Western Blot analysis showed no statistically significant differences in the expression of the membrane endoglin, eNOS enzyme and pSmad2/3 in the aorta between control and test Sol-Eng+ group. ELISA analysis also showed no significant differences in level of sVCAM-1 molecule and biochemical analysis showed no statistically significant differences in cholesterol and TAG levels between control and test group as well. Conclusions: We showed that a high level of soluble endoglin in the plasma does not negatively affect the function of the endothelium in 12-months-old Sol-Eng+ mice. No alteration appeared in the endoglin/Smad2/3/eNOs signalization in these mice. Keywords: blood vessels, endothelium, endothelial dysfunction, endoglin, soluble endoglin, Western blot
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Doležálková 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Doležálková 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Doležálková 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iveta Najmanová, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB