velikost textu

Zvlášť zranitelné oběti a jejich ochrana v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvlášť zranitelné oběti a jejich ochrana v trestním řízení
Název v angličtině:
Particularly vulnerable victims and their protection in criminal proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Růžena Výborná
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
184041
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zvlášť zranitelné oběti trestných činů, práva obětí, viktimologie
Klíčová slova v angličtině:
Particularly vulnerable victims, victim´s rights, victimology
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá zvlášť zranitelnými obětmi trestných činů a jejich ochranou především v rámci trestního řízení. Otázka ochrany obětí je jedním z rozvíjejících se trendů v oblasti trestního práva, a jelikož jde o problematiku, která byla právním řádem upravena relativně nedávno, je zde prostor pro její zhodnocení a případně i rozbor problematických míst této právní úpravy. Cílem práce je objasnit současnou právní úpravu postavení a ochrany zvlášť zranitelných obětí trestných činů, kterou přinesl zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Práce se skládá z pěti kapitol, které se dále dělí na podkapitoly, a k jejímu vypracování byly použity především právní předpisy, důvodové zprávy a komentáře k nim, odborná právnická literatura a časopisecké články. První kapitola se zabývá historickým vývojem, který vedl k současné legislativní úpravě ochrany obětí trestných činů, a to jak v českém právním řádu, tak na mezinárodní úrovni. Ve druhé kapitole jsou definovány jednotlivé pojmy důležité pro tuto práci (oběť a zvlášť zranitelná oběť) z hlediska současné právní úpravy. Také je zde v krátkosti představen pojem trestní řízení a jeho specifika vzhledem k postavení oběti trestného činu. Viktimologie, jako vědní obor zabývající se obětmi trestných činů, je představena v kapitole čtvrté. Je v ní vymezen pojem oběti trestného činu z pohledu viktimologie. Dále je zde objasněn proces viktimizace oběti (a to jak primární, tak sekundární) a pojem vulnerabilita neboli zranitelnost oběti. Kapitola čtvrtá je zaměřena na jednotlivé skupiny zvlášť zranitelných obětí trestných činů. U každé z nich jsou popsány důvody její zranitelnosti, obětmi jakých trestných činů se typicky stávají či specifika pro daný druh kriminality. Jsou zde rozvedeny jednotlivé aspekty viktimizace typické pro danou skupinu zvlášť zranitelných obětí a uvedeny důvody, proč je nutné k nim přistupovat obzvláště citlivě a ohleduplně. Poslední pátá kapitola se věnuje právům, která mají oběti trestných činů. Jsou zde popisována jak práva, která náleží všem obětem trestných činů, tak práva, která náleží pouze zvlášť zranitelným obětem (především aspekty těchto ustanovení jsou zde rozebrány důkladněji). Reflektován je zejména současný legislativní stav daný zákonem o obětech (i dělení této kapitoly na podkapitoly kopíruje dělení hlavy II zákona o obětech), avšak nachází se zde i některé návrhy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the particularly vulnerable victims of crime and their protection within criminal proceedings. The situation of victim protection is one of the emerging trends in the area of criminal law and because it is a topic that has just recently been addressed by the legal order, there is a room for its assessment and an analysis of problematic areas of concerning legislation. The aim of this thesis is to clarify current legislation regarding the legal position and protection of particularly vulnerable victims of crime that is set out in Act no. 45/2013 Coll., on Victims of Crime. The text is divided into five chapters that are further divided into sub-chapters and the research was done mainly through legislation, explanatory memorandums and concerning comments, specific legal literature and legal journal articles. The first chapter is concerning the historical development, leading to the current legislation regarding the protection of victims of crime within the Czech legal order as well as the international legal order. The second chapter defines important terms for this thesis (victim and particularly vulnerable victim) as stated in the current legislation. It also shortly describes the term criminal proceedings and its specifications in the context of the legal position of the victim of a crime. Victimology is a science that studies the victims of crime and is introduced in chapter number four. It looks at the terminology of the victims of crime from the victimology point of view. Next, it clarifies the process of victimization (primary as well as secondary) and the term vulnerability of a victim. Chapter number four is focusing on different groups of particularly vulnerable victims of crime. Each one is characterized by the reasons for vulnerability, victims of what crime are they usually a subject to and other specifics for the given type of crime. It describes the aspects of victimization typical for each group of particularly vulnerable victims and reasons, why is it important to address them in an extra sensitive and respectful manner. The last – fifth – chapter deals with the rights given to the victims of crime. It describes the rights that belong to all victims of crime but also rights that are given only to the particularly vulnerable victims of crime (mainly the aspects of the latter are described in more detail). It reflects the current legislation as set out in the Act on Victims of Crime (the structure of this chapter copies the structure of Section II of the Act on Victims of Crime), however it also provides suggestions de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Růžena Výborná 692 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Růžena Výborná 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Růžena Výborná 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB