velikost textu

Importance and occurrence of chromium in hydrogeology

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Importance and occurrence of chromium in hydrogeology
Název v češtině:
Chrom v hydrogeologii
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matúš Sadloň
Vedoucí:
RNDr. Jakub Nedvěd
Oponent:
RNDr. Jaromír Šantrůček
Id práce:
184038
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
chrom trojmocný, chrom šestimocný, kontaminace podzemních vod, sanační metody,
Klíčová slova v angličtině:
chromium trivalent, chromium hexavalent, contamination of groundwater, remediation methods
Abstrakt:
Chrom, zejména jeho dvě nejstabilnější formy – šestimocný a trojmocný chrom – hrají velmi důležitou roli v životním prostředí. Zatímco trojmocný chrom představuje nezbytnou živinu pro lidi i rostliny, šestimocný chrom byl prokázán jako jeden z nejnebezpečnějších kontaminantů poškozujících lidi i životní prostředí v rozsáhlém meřítku. Tato práce se pokusí poskytnout komplexní přehled výskytu chromu v různých přírodních prostředích, kromě toho i jeho fyzikální a chemické vlastnosti a jeho mobilitu v životním prostředí. Mimo jiné, tato práce charakterizuje dvě případové studie (z Řecka a Indie), které popisují přirozený i antropogenní původ kontaminace šestimocným chromem. Vzhledem k jeho mutagenním a karcinogenním vlastnostem bylo navrhnuté široké spektrum metod na odstranění šestimocného chromu, zahrnující jak metody in-situ, tak i metody ex-situ. S ohledem na jejich prokázanou úspěšnost v odstranění šestimocného chromu z podzemních vod, metody in-situ jsou v současnosti častěji používané, a proto jim bude v práci věnována větší pozornost. Nejdůležitější kategorie dekontaminačních metod in situ jsou biologická a chemická redukce, chemické srážení a chemická sorbce. Práce taktéž prezentuje metody, jejichž efektivnost při odstranění šestimocného chromu byla prokázaná v nedávné minulosti, přičemž v budoucnosti by mohly být používané mnohem častěji.
Abstract v angličtině:
Summary in English Chromium, particularly its two most stable oxidation states – hexavalent and trivalent chromium – plays a very significant role in the environment. While trivalent chromium is an essential nutrient both for humans and plants, hexavalent chromium proved to be one of the most dangerous contaminants negatively affecting people and the environment on a wide- ranging scale. This thesis aims to provide a complex overview of chromium occurrence in various natural systems, its physical and chemical properties as well as its mobility in the environment. Furthermore, the thesis will describe two case studies (from Greece and India), which illustrate both the natural and anthropogenic sources of hexavalent chromium contamination. Due to its mutagenic and carcinogenic properties, a complex set of remediation methods was suggested for hexavalent chromium removal, including both in-situ and ex-situ ones. Given their proven record in successful elimination of hexavalent chromium contamination from groundwater, in-situ methods are being utilised far more frequently nowadays; these will be explained more comprehensively. The most notable categories of in- situ remediation methods include biological and chemical reduction, chemical precipitation and chemical sorption. Besides these, other promising techniques recently proved to be efficient for hexavalent chromium remediation are also stated; their utilisation could be far more frequent in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matúš Sadloň 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matúš Sadloň 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matúš Sadloň 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Nedvěd 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaromír Šantrůček 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 152 kB