velikost textu

Ruské překlady Čapkova románu Válka s mloky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ruské překlady Čapkova románu Válka s mloky
Název v angličtině:
Russian Translations of Karel Čapek’s novel War with the Newts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Patrik Felčer
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Rosová
Id práce:
184026
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - ruština (PCR PCS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karel Čapek|Válka s Mloky|A. S. Gurovič|A. Je. Bobrakov-Timoškin|obraz autora|translatologická analýza|překlad historických a kulturních reálií
Klíčová slova v angličtině:
Karel Čapek|War with the Newts|A. S. Gurovich|A. E. Bobrakov-Timoshkin|the picture of the author|translatological analysis|translation of historical and cultural facts
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá recepcí díla Karla Čapka v ruském prostředí v období od 20. let do současnosti. Práce se zaměřuje na recepci dvou existujících ruských překladů fantastického románu Válka s Mloky, které vznikly s odstupem téměř 80 let. Práce se snaží ukázat, jak Čapkovo dílo do ruského prostředí pronikalo a v jakém kontextu v něm bylo chápáno. Práce ukazuje obraz Čapka v dobovém sovětském i ruském ruskojazyčném tisku, v předmluvách a komentářích doprovázejících ruskojazyčná vydání jeho děl. Při analýze těchto textů je dán důraz na sledování vlivu ideologie na výklad Čapkovy tvorby a jeho románu, jeho politického angažmá a jeho života. Dále se práce zabývá překladem českých kulturních reálií ve vybraném reprezentativním úryvku z románu Válka s Mloky a porovnává jednotlivá překladatelská řešení, jež zvolili oba ruští překladatelé úryvku. Příloha obsahuje rozhovor s posledním překladatelem románu A. Je. Bobrakovem-Timoškinem. Klíčová slova: Karel Čapek, Válka s Mloky, A. S. Gurovič, A. Je. Bobrakov-Timoškin, obraz autora, translatologická analýza, překlad historických a kulturních reálií
Abstract v angličtině:
Abstract The present Master’s thesis handles the reception of the works of Karel Čapek in the Soviet Union and Russian Federation from the 1920s to present day. The focus of the thesis involves two existing Russian translations of Karel Čapek’s fantastic novel War with the Newts, published nearly 80 years apart. The paper attempts to demonstrate how Čapek’s works were received by the Russian speaking community and in what context they were understood. It shows a picture of the author created by Soviet and Russian journalism and commentaries accompanying his works published in the Russian language. Through the analysis of these texts the thesis demonstrates the influence of ideology on the interpretation of the author’s literary work in general, and the novel in particular, and also on the interpretation of his political involvement and his life. Further focus is given to the translation of Czech cultural facts in a selected representative sample of the novel War with the Newts and a comparative analysis of both Russian translations of the sample are made. The Annex contains the interview with A. E. Bobrakov-Timoshkin who was the last translator of the novel. Key words: Karel Čapek, War with the Newts, A. S. Gurovich, A. E. Bobrakov- Timoshkin, the picture of the author, translatological analysis, translation of historical and cultural facts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patrik Felčer 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patrik Felčer 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patrik Felčer 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 620 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Rosová 513 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB