velikost textu

Theologie Jakoba Böhma.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Theologie Jakoba Böhma.
Název v angličtině:
Theology of Jakob Böhm.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Ondráček, Th.D.
Školitel:
Doc. ThDr. Martin Wernisch
Oponenti:
Jan Kranát, Ph.D.
doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Id práce:
18400
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin (27-CD)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Historická teologie a teologie náboženství (HTTN)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá vývojem theologického myšlení Jacoba Böhma (cca 1570-1624), německého myslitele a mystického filosofa, a to především s zřetelem k jeho theologickým spekulacím o Bohu a Trojici. Toto téma je však v Böhmově myšlení pevně spjato s naukou o věčné Přírodě a o stvoření, tudíž je pozornost věnována i těmto tématům. Böhmova theologie se nám v práci odhaluje postupně, tak jak Böhme své myšlenky rozvíjel v jednotlivých dílech. Sledujeme vývoj od počáteční intuice duálního světlo-temného prvotního božského principu spojeného s přejatým a Böhmem modifikovaným učením o sedmi principech, přes zavedené klíčového pojmu Principia a hlubokou reflexi Boha jakožto Bezedna,, Vůle, Oka až k závěrečným procesuálně mystickým spekulacím o nerozděleném duchovním Bohu. V kapitole VII jsou rovněž představeny Böhmovy názory na jinou významnou theologickou otázku, totiž na soudobý spor o spásu a předurčení. Přehled Böhmových theologických nauk je zasazen do rámce popisujícího soudobé dění i duchovní proudy a sledujícího další vývoj Böhmových myšlenek a jeho vlivu až do 18.století. Na závěr je připojena poutavá historie Böhmových rukopisů, v níž jsou dosud mnohé temné stránky.
Abstract v angličtině:
This works considers the developments of theological thought of Jacob Böhme (c/a 1570-1624) a German thinker - philosopher and mystic, mainly with respect to the basic theological concepts of God and Trinity. Since these are in Böhme's thinking tightly interwoven with theosophical concepts of nature and creation, these had to be taken to account, too. Böhme's theology is portrayed in its step by step changing form, following the sequence of Böhme's published works, starting with Böhme's primeval intuition of a dual God and twofold eternal Nature and the initial concepts of seven Qualities, over the milestones meaning introduction of Böhme's basic concept of Three Principles and his profound depiction of the Primeval God - using the concepts of Will, Unground, Eye and several others, as far as their mystical consequences in Böhme's last works. In Chapter VII, a view is given of Böhme's attitude to another theological topic, i.e. that of salvation and predestination. These theological consideration are viewed on the background of Böhme's life, considering also various possible interrelations, which his teaching might have had to particular contemporary issues of importance and stating the most important people involved in them. As a conclusion it tries to follow the way of Bohmian thought after the death of its promoter and tells also the intriguing story of Böhme's manuscripts, where questions hide, which up today have not been sufficiently set clear.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Ondráček, Th.D. 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Ondráček, Th.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Ondráček, Th.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Kranát, Ph.D. 2.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 1.62 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 690 kB