velikost textu

Tendencies in the Usage of ´Anglicisms´ in Contemporary Czech Media

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tendencies in the Usage of ´Anglicisms´ in Contemporary Czech Media
Název v češtině:
Tendence v užití anglicismů v současných českých médiích
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Skálová
Vedoucí:
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Ženíšek
Id práce:
183983
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Anglicismus, vývoj jazyka, tendence, média, jazykové výpůjčky, slovní zásoba, synonyma
Klíčová slova v angličtině:
Anglicism, language development, tendencies, media, lexical borrowing, word-stock, synonyms
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá výskytem anglicismů v článcích publikovaných mezi lety 2009 a 2018 v Lidových novinách. Hlavním cílem práce je určit, zda se v průběhu let zvýšilo množství anglicismů ve zkoumaných článcích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu anglicismus, historii užívání anglicismů v českém jazyce, jejich adaptaci a aplikaci v současné komunikaci. Úvodem do problematiky je kapitola o globálním vlivu angličtiny, jejíž cílem je ukázat rozsah vzájemného působení jazyků a postavení angličtiny ve světě. Teoretická část dále obsahuje kapitolu o slovotvorných procesech v angličtině i v češtině, která nastiňuje význam jazykových přejímek v českém jazyce. Praktická část bakalářské práce je založena na výzkumu souboru novinových článků na téma politiky v rámci výskytu anglicismů.Výzkum je proveden kvalitativní i kvantitativní metodou. Cílem analýzy je také určit, zda je užití daného anglicismu nezbytné, či zda by bylo vhodnější ho nahradit synonymem jiného než anglického původu. Hodnocena je i vhodnost užití konkrétního anglicismu. Práce prezentuje komparativní analýzu výrazů užívaných v letech 2009 a 2018 s cílem vyhodnotit měnící se tendence v užívání anglicismů. Hypotézy byly potvrzeny a výzkum ukázal zvýšení horní hranice výskytu anglicismů z 1,3% na 3,3% textu. KLÍČOVÁ SLOVA Anglicismus, vývoj jazyka, tendence, média, jazykové výpůjčky, slovní zásoba, synonyma
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis is focused on the occurrence of anglicisms in articles published from 2009 to 2018 in the Czech newspaper, Lidové noviny. The main aim is to distinguish whether the amount of anglicisms used in these articles has increased over the years. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on the explanation of the term anglicism, the history of its usage, its assimilation into the Czech language, and the usage of anglicisms in current communication. The introduction into the matter is executed by exploring the global influence of the English language by showing the extent of language borrowings from English. Other word-formation processes are listed alongside to illustrate the significance of lexical borrowing in terms of a language word-stock enrichment. The practical part is based on a research conducted by analyzing articles on the topic of politics in terms of their richness in anglicisms. The research was conducted using quantitative and qualitative methods. The aim of the analysis is also to determine whether the usage of a specific anglicism is necessary or whether it could be replaced by synonyms of other than English origin. The suitability of the anglicisms found in the articles is evaluated. A comparative analysis of the vocabulary of the articles from years 2009 and 2018 is presented to show the changing tendencies in the usage of anglicisms. The hypotheses have been confirmed and the research has shown the upper bound of the amount of anglicisms rising from 1,3% to 3,3% of the text. KEYWORDS Anglicism, language development, tendencies, media, lexical borrowing, word-stock, synonyms
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Skálová 618 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Skálová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Skálová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Ženíšek 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB