velikost textu

Role JC viru v etiologii a léčbě roztroušené sklerózy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role JC viru v etiologii a léčbě roztroušené sklerózy.
Název v angličtině:
The role of JC virus in etiology and therapy of multiple sclerosis.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Musil
Vedoucí:
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Šmahelová
Id práce:
183981
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
JC virus, roztroušená skleróza, Tysabri (natalizumab), progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)
Klíčová slova v angličtině:
JC virus, Multiple Sclerosis, Tysabri (natalizumab), Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)
Abstrakt:
Abstrakt: JCPyV je lidský polyomavirus. Infekce způsobené tímto virem bývají mnohdy bez klinických příznaků a JCPyV u infikovaných osob perzistuje po celý život převážně v ledvinách. Nejzávažnější onemocnění způsobené JCPyV je progresivní multifokální leukoencefalopatie, které způsobuje závažné demyelinizace neuronů v mozku. Kromě toho, v posledních letech se ukazuje, že k rozvoji PML dochází u některých pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří jsou léčeni pomocí monoklonální protilátky natalizumab (Tysabri). Tato práce se věnuje analýze souvislostí mezi virovou infekcí JCPyV a etiologií roztroušené sklerózy a progresivní multifokální leukoencefalopatie. Jako rizikové faktory, které napomáhají k propuknutí progresivní multifokální leukoencefalopatie u osob s roztroušenou sklerózou léčených pomocí natalizumab, byly prokázány délka užívání natalizumab, předchozí imunosupresivní léčba a přítomnost protilátek proti JCPyV. Kromě těchto rizikových faktorů bylo také prokázáno, že u osob s progresivní multifokální leukoencefalopatií dochází k mutacím v genomu viru v regulační oblasti, stejně tak i v sekvenci kódující hlavní kapsidový protein VP1. Obě tyto mutace mohou hrát roli v patogenesi progresivní multifokální leukoencefalopatie. Klíčová slova: JC virus, roztroušená skleróza (RS), Tysabri (natalizumab), progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)
Abstract v angličtině:
Abstrakt: JCPyV is a human polyomavirus. Infections caused by this type of virus is often without any clinical symptoms and JCPyV mostly persists in kidneys of human for the rest of the life. The most serious disease caused by the JCPyV is progressive multifocal leukoencephalopathy, which causes severe demyelination of neurons in the brain. Multiple sclerosis, as well as progressive multifocal leukoencephalopathy, is characterised by the demyelinization of neurons. In the past few years, it was shown that the development of PML occurs in some pacients who suffered from multiple sclerosis and who were treated with the monoclonal antibody called natalizumab (Tysabri). This text describes the analysis of the conncetion between viral infection of JCPyV and the etiology of multiple sclerosis and progressive multifocal leukoencephalopathy. As the risk factors for the progression of progressive multifocal leukoencephalopathy in natalizumab treated multiple sclerosis patients the duration of the use, previous immunosuppressant therapy and the presence of the anti-JCPyV antibodies have been demonstrated. In addition to these risk factors, it has also been demonstrated that the people with progressive multifocal leukoencephalopathy have mutations in the genome of virus in the regulatory region, as well as in the coding sequence for the major capsid protein VP1. Both of these mutations may play a role in the pathogenesis of progressive multifocal leukoencephalopathy. Key words: JC virus, multiple sclerosis, Tysabri (natalizumab), progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Musil 1002 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Musil 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Musil 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Hana Španielová, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Šmahelová 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB