velikost textu

The analysis of the techniques used by online translators in comparison with the traditional form of translation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The analysis of the techniques used by online translators in comparison with the traditional form of translation
Název v češtině:
Analýza principů překladových technik využívaných online překladači a jejich porovnání s překladem klasickým
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Herejk
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
Id práce:
183964
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — informační a komunikační technologie (N AJ-IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
překlad, strojový překlad, online překladač, koherence, koheze, algoritmus
Klíčová slova v angličtině:
translation, machine translation, online translator, coherence, cohesion, algorithm
Abstrakt:
Abstrakt Primárním záměrem této práce je poskytnout přehledné a detailní srovnání současné úrovně strojového překladu s překladem tradičním, prováděným člověkem. Část teoretická sestává ze dvou složek, které tvoří základní platformu pro další analýzu zvoleného tématu. Nejprve je prezentován historický kontext, jehož úkolem je ilustrovat jakým způsobem a za jakým účelem strojový překlad vznikl. Jeho význam, využití a základní technologické principy jsou překládány v rámci současné technologické úrovně. Dále je zde uveden a následně analyzován přehled konkrétních oblastí a jazykových elementů, které často představují problém jak při překladu strojovém, tak při překladu klasickém. Praktická část obsahuje vybraný úryvek textu, přeložen nejprve strojově a následně autorem. Výsledné překlady jsou pak porovnány ve své přesnosti vhledem ke zdrojovému textu, za využití odborné literatury popisující mechaniku strojového překladu a použitého zdrojového kódu. Ve výsledku pak práce kombinuje lingvistický přístup k produktu překladu, přičemž na samotný proces je nahlíženo z hlediska technického, analyzujícího využití vhodných algoritmů v překladovém softwaru. Závěr je věnován shrnutí celé problematiky a získaných výsledků. Dále pak obsahuje stručnou prognózu dalšího vývoje v oblasti překladu.
Abstract v angličtině:
Abstract The pivotal intention of this thesis is to provide a comprehensive and detailed comparison of the contemporary machine translation and the traditional translation performed by a person. The theoretical part contains two segments which are essential towards establishing the background for the thesis. Firstly, a brief historical context is presented to illustrate how and why the concept of machine translation came to exist. Its relevance, utilization and basic technological principles are presented within the confines of the technology currently available. Secondly, an overview of specific language elements which commonly present an obstacle for translators, be it those possessing human or artificial intelligence, is elaborated and briefly commented upon. The practical part contains a selected body of text which is then translated, firstly by using a specific software and secondly by the author of the thesis. These translations are compared with regard to their accuracy, with references made to the mechanics of machine translation and the source code employed to perform the translation itself, effectively combining linguistic point of view with the technological aspect of the algorithm applied in the translation software. The final part contains a conclusion and summary of obtained results and presents a brief prognosis related to the possibilities of the development of translation in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Herejk 515 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Herejk 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Herejk 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 152 kB