velikost textu

Utváření představ a osvojování vybraných konceptů používaných při sestavování programů s testovacími podmínkami na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utváření představ a osvojování vybraných konceptů používaných při sestavování programů s testovacími podmínkami na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Examining the formation of ideas and learning about some programming concepts in the primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radek Čuma
Vedoucí:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Oponent:
Mgr. Petra Vaňková
Id práce:
183954
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Testovací podmínky, algoritmizace, programování, informatické myšlení, unplugged aktivity, Code.org
Klíčová slova v angličtině:
Testing conditions, programming cycles, algorithm design, programming, computational thinking, unplugged activities, Code.org
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá představami žáků o smyslu a funkčním principu použití příkazů s testovacími podmínkami při sestavování algoritmů. Hlavním cílem diplomové práce je na základě teoretických východisek navrhnout metodické postupy pro výuku vybraných algoritmických konceptů na I. stupni základní školy, naplánovat a realizovat pedagogický experiment a v jeho průběhu ověřovat funkčnost navržených metodických postupů. Ověřování funkčnosti navržených metodických postupů probíhalo na základě analýzy dat, které byly nashromážděné průběžným zapisováním poznatků o chování, pokroku a průběhu řešení vybraných úloh, pořizováním videozáznamů zachycujících průběh řešení jednotlivých úloh v rámci navržených „unplugged“ aktivit, pomocí nástroje pro monitorování pokroku žáků ve virtuálním programovacím prostředí Code.org, pořízením audionahrávek testování žáků pomocí řízeného rozhovoru a pomocí fotodokumentace tvorby vlastních bloků příkazů, ve kterých žáci přepisovali věty z mateřského jazyka do řeči srozumitelné pro stroje, do programovacího jazyka. Na základě syntézy získaných poznatků byly provedeny návrhy na úpravy navržených metodických postupů, aby se zjištěné obtíže, kterým žáci při výuce čelili, co nejvíce eliminovaly. KLÍČOVÁ SLOVA Testovací podmínky, algoritmizace, programování, informatické myšlení, unplugged aktivity, Code.org
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis maps pupils’ understanding about a functional principle of using commands along with testing conditions (IF, IF - THEN, REPEAT - UNTIL, etc.) when creating algorithms. The main aim of the thesis is to design and implement a set of lessons and a teaching approach based on a theory about learning of algorithmic concepts at primary education for pupils (aged in 9-11) with the intention of verifying a functionality of designed teaching procedures and their possible impacts on pupils’ understanding. Data was collected through continuous monitoring of pupils’ behavioural characteristics, progress and solution of chosen tasks, video recordings of task solving within the suggested unplugged activities, using a virtual tool Code.org for monitoring of a pupils’ progress, audio recordings of interview with pupils, and photographs capturing a creation of own blocks of commands set up by a transcription from pupils´ mother language into a machine language (programming language) have all been used for a verification process of the designed teaching approach. By combining the acquired data sets, adjustments of these procedures have been made in order to eliminate the most frequent problems that pupils have encountered during teaching. The case study findings revealed that it is important for correct understanding of algorithmical procedures by primary school pupils to combine learning activities in a computer platform (like Code.org) with "unplugged" ones with material aids (a set of paper cards, etc.) and to take care of reading of algorithms and intrepreting them with using of another ones (lego cars, toys, etc.). KEYWORDS Testing conditions, programming cycles, algorithm design, programming, computational thinking, unplugged activities, Code.org
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Čuma 3.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Radek Čuma 418 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Čuma 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Čuma 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Vaňková 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB