velikost textu

Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů
Název v angličtině:
Breach of evidence rules and its consequences for the effectiveness of evidence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Holubcová
Vedoucí:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
183921
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dokazování, trestní právo, plody z otráveného stromu
Klíčová slova v angličtině:
evidence, criminal law, fruit of the poisonous tree
Abstrakt:
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů Abstrakt Cílem mé diplomové práce je podat co možná nejucelenější pohled na problematiku zákonnosti důkazů v českém trestním procesu. Určování zákonnosti důkazů je obecně chápáno jako určité kritérium hodnocení důkazů, ze zákonnosti důkazu poté vyplývá určitý právní následek, tedy účinnost důkazu, přičemž rozlišujeme účinnost absolutní a relativní. Diplomová práce je koncipována celkem do 8 kapitol včetně úvodu a závěru. Kapitoly č. 2 a 3 jsou poměrně obecné a mají za úkol představit proces dokazování a poukázat na případné pochybení zákonodárce a nedostatečnost judikatury v těchto procesních základech. V kapitole č. 2 se věnuji vymezení pojmů. V další se poté zabývám vymezením zásad, které platí pro proces dokazování, a pokládám je za důležité, jelikož i tyto zásady musí být dodrženy, aby proces dokazování byl v souladu se zákonem (tedy zákonný). Kapitola č. 4 je věnována představení jednotlivých procesních fází trestního řízení, rovněž také procesním podmínkám, které jsou na dokazování v jednotlivých fázích trestného řízení kladeny. Další 2 kapitoly (tedy kapitola č. 5 a 6) se dají považovat za těžiště této diplomové práce, kde je rozebírána právě zákonnost důkazů, kritéria určení této zákonnosti. Dále je rozebírána účinnost a neúčinnost, a to jak absolutní, tak i relativní. Důraz kladu primárně na neúčinnost absolutní, kde se věnuji jednotlivým důkazním prostředkům a podstatným procesním pochybením, která jsou judikována tuzemskými soudy, a která ústí do absolutní neúčinnosti důkazů. V závěrečné kapitole své diplomové práce jsem udělala krátké nahlédnutí do praxe v USA, ze které mimo jiné pochází i doktrína „Fruit of the poisonous tree”, které je v této diplomové práci také věnována pozornost. V úplném závěru své diplomové práce se zamýšlím nad úpravou de lege lata a de lege ferenda a pokouším se zužitkovat získané poznatky a nápady, jak by se dala nedostatečnost zákonné úpravy komplexně vyřešit.
Abstract v angličtině:
Breach of evidence rules and its consequences for the effectiveness of evidence Abstract The aim of this diploma thesis is to provide a complex overview of the issue of the legality of evidence in the Czech criminal proceedings. The consideration of the legality of the evidence is viewed as a criterion for evaluation of the evidence. As a result of such criteria, there is a legal consequence - the effectiveness of the evidence, that can be absolute and relative. The diploma thesis consists of 8 chapters, including the introduction and conclusion. The first three chapters are general in nature, and they aim to provide an overview of the rules of evidence and point out mistakes of the lawmakers and inadequacy of the case law in these procedural aspects. I first introduce the terminology. The following chapter is devoted to basic principles that are applied in the rules of evidence. I consider them to be very important as these must be followed in order for the evidence process to be considered lawful. Chapter 4 deals with the introduction of individual phases of the criminal proceedings. Next 2 chapters (chapter 5 and 6) are the core of the thesis as they analyze the legality of the evidence and the criteria used to determine such legality. Next, the effectiveness and nullity is analyzed also in the context of absolute and relative. I focus mainly on the absolute nullity, where I discuss the particular forms of evidence and grave failure to comply with the legal procedure that is subject to the Czech case law, which rules an absolute nullity of the evidence. The final chapter of my diploma thesis is devoted to a short description of the situation in the USA, the homeland of the doctrine “Fruit of the poisonous tree”, which is also discussed in the thesis. The conclusion of the thesis describes my views on the provisions de lege lata and de lege ferenda, where I offer my insights and ideas on how to improve the current legislature and make up for the inadequacy of the current case law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Holubcová 886 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Holubcová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Holubcová 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB