velikost textu

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana
Název v angličtině:
Injured party in criminal proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Uriková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
183909
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poškozený, Náhrada škody, Ruská právní úprava poškozeného v trestním řízení
Klíčová slova v angličtině:
The injured party, Compensation for damages, Russian legal regulation of the injured party in criminal proceedings
Abstrakt:
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana Abstrakt Diplomová práce je věnována tématu poškozeného v trestním řízení a jeho ochrany a jeho procesním právům, kterými v trestním řízení disponuje. Práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola se zaměřuje na vývoj postavení poškozeného v českém právu. Počíná od rakousko-uherského trestního řádu č. 119/1873 ř. z., přes trestní řád z roku 1950, trestní řád z roku 1956, až po současně platný trestní řád č. 141/1961 Sb. V kapitole je pozornost věnována také novelizacím trestního řádu č. 141/1961 Sb., které se významným způsobem dotkly postavení poškozeného. Druhá kapitola je věnována vymezení poškozeného jak pozitivnímu, tak negativnímu, včetně jeho rozdělení na poškozeného, který má v souladu s § 43 trestního řádu právo uplatnit nárok na náhradu škody vůči obviněnému, a může tedy mít postavení subjektu adhezního řízení, a na poškozeného, který toto právo nemá. Kapitola třetí se zaměřuje na vymezení oběti trestné činnosti a jejímu odlišení od pojmu poškozeného. Pozornost je věnována taktéž specifickým právům, kterými oběť trestné činnosti disponuje, a vymezení tzv. zvlášť zranitelné oběti a jejím právům. V kapitole čtvrté jsou představena práva poškozeného s jejich rozdělením na ta práva, která má každý poškozený, a na ta práva, kterými disponuje pouze poškozený podle § 43 odst. 3 trestního řádu. Část kapitoly je věnována též situaci, kdy poškození uplatňují svá práva prostřednictvím společného zmocněnce. Kapitola pátá se týká adhezního řízení a zahrnuje podmínky řádného a včasného uplatnění nároku na náhradu škody, nemožnost uplatnění nároku poškozeným a rozhodování soudu v adhezním řízení. Pozornost je věnována též trestnímu příkazu a uspokojení nároku poškozeného v tzv. odklonech. Kapitola šestá zahrnuje porovnání postavení poškozeného v české a ruské právní úpravě. Porovnáváno je vymezení poškozeného a taktéž jeho práva, která jsou rozdělena na práva, kterými poškozený disponuje jak v českém, tak v ruském trestním řízení a na ta práva, kterými poškozený disponuje jen v českém nebo jen v ruském trestním řízení. Odděleně je uveden institut soukromé žaloby, institut soukromo-veřejné žaloby a institut občanskoprávní žaloby.
Abstract v angličtině:
An injured party in criminal proceedings and his/her protection Abstract This Master’s thesis is devoted to the analysis of the procedural rights and protection afforded to the injured party in criminal proceedings. This Master’s thesis is divided into six chapters. The first chapter focuses on the analysis of the historical developments of the status of the injured party in criminal proceedings in the Czech law. The analysis commences with the Austro-Hungarian criminal procedural code no. 119/1873 Coll., the Czech Criminal code of 1950, its subsequent novelization in 1956 and the current Czech criminal code no. 141/1961 Coll., all the cited laws had a significant impact on the status of the injured party in criminal proceedings. The second chapter is dedicated to defining the term injured party, both via a negative and positive definition. Furthermore emphasis is placed on the distinction between the definition of the injured party from the perspective of Article 43 of the criminal procedural code, as such an injured party has the right to claim damages against the accused defendant and thus such an injured party might concurrently have the status of a subject in adhesion proceedings, and the injured party which does not have a right to claim damages. The third chapter is focused on defining the term “victim” of a criminal act and its distinction from the term injured part in criminal proceedings. Emphasis is placed on the specific rights that the victim of a crime is entitled to and the definition of so called particularly vulnerable victims and their specific rights. The fourth chapter introduces the rights of the injured party, which are further subdivided into those rights that are possessed by every injured party and those rights that are possessed only by the injured party which meets the definition in accordance with Article 43 sec. 3 of the criminal procedural code. Part of the chapter is dedicated to the situation when there are multiple injured parties that are represented by a joint proxy. Chapter five discusses the adhesion proceedings and further elaborates on the conditions that are necessary in order to properly and timely register a claim for damages, moreover elaborations are further focused on the decision making of the courts in adhesion proceedings and on scenarios when the injured party is due to various reasons unable to register a claim. The sixth and last chapter is focused on the legal comparative analysis of the status of the injured person in criminal proceedings under Czech and Russian legislation. Compared is the definition of the injured party, as well as his rights, which are divided into those rights which the injured party is entitled both under Czech and Russian law, and those rights which the injured party is entitled to under Czech or Russian law respectively. Separately discussed are the institutes of a private prosecution, private-public prosecution and a civil action.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Uriková 959 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Uriková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Uriková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB