velikost textu

Obhajoba obhájcem v hlavním líčení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obhajoba obhájcem v hlavním líčení
Název v angličtině:
The defence by the defence counsel during the trial
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Svoboda
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
183906
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obhajoba, obhájce, hlavní líčení
Klíčová slova v angličtině:
defence, defence counsel, trial
Abstrakt:
Obhajoba obhájcem v hlavním líčení Abstrakt Cílem této diplomové práce je nejen analyzovat postavení obhájce a obviněného v trestním řízení včetně jejich práv a povinností vyplývajících z tohoto postavení, ale zejména vymezit limity, ve kterých může jak obviněný tak obhájce vykonávat právo na obhajobu. Obsah práce je rozdělen do úvodu, šest částí a závěru. V úvodu jsou shrnuty cíle, kterých má být v diplomové práci dosaženo. Je zde zdůrazněn význam práva na spravedlivý proces, jehož součástí je pak i právo na obhajobu a které jsou nedílnou součástí konceptu právního státu. První část se zabývá stručným historickým exkurzem do historie postavení obhájce a obviněného v trestním řízení zejména s důrazem na právní úpravu platnou na území současné České republiky. V druhé části jsou analyzována práva a povinnosti obviněného uplatňující se zejména, ale nejenom, v hlavním líčení. Důraz je přitom kladen na vymezení hranic práva obviněného na obhajobu a důvody, proč tato omezení v právním řádu vůbec existují. Třetí a čtvrtá část je pak věnována osobě obhájce, jeho právům a povinnostem vyplývajících z jeho postavení v trestním řízení a vykonávání obhajoby v hlavním líčení jako takovém. Tyto části znovu kladou důraz na vymezení limitů výkonu a způsobů vedení obhajoby. V páté části jsou rozebrány základní odlišnosti uplatnění práva na obhajobu ve zvláštních trestních řízeních, tj. v trestním řízení vedeném proti mladistvému, v trestním řízení vedeném proti právnické osobě a v trestním řízení vedeném proti uprchlému. Poslední šestá část se pak zabývá porovnáním právní úpravy práva na obhajobu v českém právním řádu s právem na obhajobu upraveném v právním řádu platném na území Anglie a Walesu. Výsledky analýzy jsou pak prezentovány v závěru diplomové práce, kdy je zdůrazněn význam porozumění a pochopení role obhájce v trestním řízení, což je základním předpokladem pro naplnění účelu a smyslu samotné úpravy institutu obhájce a jeho účasti v trestním řízení v českém právním řádu. V neposlední řadě pak jsou předkládány návrhy změn právní úpravy de lege ferenda. Tyto změny pak jsou navrhovány ve dvou oblastech. První z nich je zcela chybějící institut nutné obhajoby v trestním řízení vedeném proti právnické osobě, kdy autor diplomové práce nutnost tohoto institutu spatřuje v případech, kdy je užito v trestním řízení institutu dohody o vině a trestu. Druhou oblastí pak je nový trestný čin maření spravedlnosti, konkrétně pak kriminalizace jednání spočívající v předložení padělaného nebo pozměněného listinného nebo věcného důkazního prostředku. Autor polemizuje nad tím, zda je nutné toto jednání kriminalizovat, zda vůbec dosahuje takové intenzity, aby bylo nutné omezit tímto způsobem právo obviněného na obhajobu a zda nepostačuje právní úprava, která byla účinná před přijetím této novely trestního zákoníku. Klíčová slova: obhajoba, obhájce, hlavní líčení
Abstract v angličtině:
The defence by the defence counsel during the trial Abstract The aim of the thesis is not only to analyze both the position of the defence counsel and the accused in criminal proceedings, including their rights and obligations arising from this position, but in particular to define the limits in which both the accused and the defence counsel can exercise the right of defence. The content of the thesis is divided into an introduction, six chapters and a conclusion. The introduction summarizes the aims to be achieved in the thesis. It emphasizes the importance of the right to a fair trial, which includes the right of defence and which is an integral part of the rule of law concept. The first part deals with a brief historical excursion into the history of the position of the defence counsel and the accused in criminal proceedings, with particular emphasis on the legislation applicable in the territory of the present Czech Republic. In the second chapter, the rights and obligations of the accused are analyzed, especially but not only in the trial. Emphasis is placed on defining the limits of the accused's right of defence and the reasons why such restrictions exist in the legal system. The third and fourth chapters are then devoted to the defence counsel, his rights and obligations arising from his position in the criminal proceedings and the defence in the trial as such. These chapters reiterate the emphasis on defining limits of conducting a defence. The fifth chapter analyzes the basic differences in the exercise of the right of defence in special criminal proceedings, i.e. in criminal proceedings against a juvenile, in criminal proceedings against a legal entity and in criminal proceedings against a fugitive. The last sixth chapter deals with the comparison of the right of defence in the Czech legal system with the right of defence provided for in the legal system in the territory of England and Wales. The results of the analysis are then presented at the end of the thesis, where the importance of understanding of the position of a defence counsel is emphasized, which is a basic prerequisite for fulfilling the purpose and meaning of the actual regulation of the role of defence counsel and his participation in criminal proceedings in the Czech legal system. Last but not least, proposals for changes in the legal regulation de lege ferenda are presented. These changes are then proposed in two areas. The first one is a completely missing application of the compulsory defence in criminal proceedings against a legal entity, where the author of the thesis sees the necessity of compulsory defence in cases where the concept of agreement on guilt and punishment is used. The second area is a new offence of obstructing justice, namely criminalizing acts consisting of presenting a forged or altered documentary or factual evidence. The author argues whether it is necessary to criminalize these possible actions, whether it achieves such intensity at all, in order to limit the right of the accused to defence in this way and whether the legislation that was effective before the adoption of this amendment to the Criminal Code was insufficient. Key words: defence, defence counsel, trial
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Svoboda 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Svoboda 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Svoboda 423 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB