velikost textu

Trestný čin krádeže podle § 205 Trestního zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin krádeže podle § 205 Trestního zákoníku
Název v angličtině:
The Crime of Theft under s. 205 of the Criminal Code
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Vrzalová
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
183881
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krádež, majetek, trestní zákoník
Klíčová slova v angličtině:
Theft, property, Criminal Code
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá trestným činem krádeže podle ustanovení § 205 zákona č. 140/2009 Sb., trestní zákoník. Cílem této práce je podat komplexní a podrobný rozbor tohoto nejčastějšího trestného činu v České republice, a to současné právní úpravy de lege lata. Zároveň uvádí návrh možných změn de lege ferenda a upozorňuje na problematická ustanovení účinné právní úpravy. Studie je rozčleněna na pět hlavních kapitol, které se jednotlivě skládají z dílčích podkapitol. V úvodní části jsou obecně vymezeny základní právní instituty související s krádeží a uvedeny instituty i jiných odvětví práva, která se zabývají ochranou majetku. Druhá kapitola je jádrem této práce, kdy je podrobena současná právní úprava důkladnému rozboru, vždy nejprve v obecné rovině, a poté specificky pouze ve vztahu k trestnému činu krádeže. Jsou zde uvedeny obligatorní a případně i fakultativní znaky základní skutkové podstaty, tedy objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka trestného činu. Dále kapitola věnuje velký prostor druhému odstavci, který zakotvuje druhou základní samostatnou skutkovou podstatu krádeže, a to sankcionování recidivy. Závěr této části se zabývá zvlášť přitěžujícím okolnostem. Následující kapitola uvádí podobné trestné činy, které mají několik společných znaků s krádeží, a z tohoto důvodu s ní mohou být zaměněny. Přičemž samostatná podkapitola se zabývá krádeží ve virtuálním prostoru, konkrétně krádeží identity, kde je upozorněno na mystifikaci pojmu krádež. Čtvrtá část této práce pojednává o esenciální části každé trestní normy, kterou je sankce. Práce se zaměřuje na alternativní tresty a upozorňuje na zvláštnosti trestního řízení při trestání pachatele, který spáchal krádež. Zejména o zkráceném přípravném řízení a institutu tzv. odklonů. V závěrečné kapitole autorka uvádí kritické body současné právní úpravy a zároveň uvádí návrhy, jejichž přijetím by zákonodárce tyto problematické části odstranil. Závěr práce je věnován výsledkům a shrnutí provedeného zkoumání a současně přináší letmý vhled do kriminologické problematiky. Součástí práce jsou i grafy, popisující vývoj a strukturu majetkových trestných činů s důrazem právě na krádež.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with an offence of Theft under s. 205 of the Act No. 140/2008 Coll. Criminal Code. The purpose of this thesis is to analyse the offence of Theft as the most often offence in the Czech Republic common the current legislation de lege lata. It also outlines the proposal for possible amendments de lege ferenda and draws attention to problematic provisions of effective legislation. This study is divided into five main chapters; each of them consists of separate subchapters. The introductory part defines the basic legal institutes related to the Theft and the institutes of other law-related fields dealing with property protection. Chapter two is the main part of this thesis which includes the analysis of the current legislation firstly in general terms and then specifically only in relation to the crime of Theft. There are obligatory and facultative the characteristics of the merits of a criminal offence, ie the object, actus rea, the subject and the mens rea. Further the chapter deals with the second paragraph of the crime of Theft which establishes the second merits of a Theft, namely the punishment of the recidivism. The conclusion of this section deals with particularly aggravating circumstances. The following chapter illustrates similar criminal offences that have several common elements as a Theft and for this reason they can be identify incorrectly. The subchapter deals with the online Theft namely with identity Theft where the mystification of the Theft is pointed out. The fourth part of this work deals with the penalty, which is an essential part of every criminal law. The thesis deals especially with alternative punishments and draws attention to the specialities of criminal proceedings in punishing the offender who committed the Theft. It especially illustrates a summary preliminary hearing and the so-called deflection institute. In the final chapter, the author points out the critical points of the current legislation and at the same time she mentions the proposals which, if adopted them, would legislature remove the problematic parts of current legislation. The conclusion of the thesis deals with the results and the summary of the research and also illustrates some criminological issues. Graphs are also a part of the work, describing the development and structure of crimes against property with the emphasis on Theft.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Vrzalová 1007 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Vrzalová 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Vrzalová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 152 kB