velikost textu

Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./ a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./ a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Název v češtině:
Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Název v angličtině:
Sexual coercion (section 186 of the Criminal Code) and other crimes against human dignity in the sexual field
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Paťha
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
183877
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestný čin, sexuální trestný čin, sexuální nátlak, znásilnění, pohlavní zneužití
Klíčová slova v angličtině:
Criminal act, sex crimes, sexual coercion, rape, sexual abuse
Abstrakt:
Abstrakt Téma mé diplomové práce Sexuální nátlak (§ 186 TZ) a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti se zabývá, vedle stěžejního tématu, kterým je sexuální nátlak i dalšími trestnými činy, které jsou uvedeny v třetí hlavě zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ačkoliv tyto typické sexuální trestné činy tvoří v celkovém součtu kriminality pouze nepatrnou část, můžeme je označit za ty nejzávažnější trestné činy vůbec, jelikož následky, které zanechávají na oběti, jsou často nenapravitelné. Ačkoliv je trestný čin sexuálního nátlaku zařazen do právního řádu relativně krátce, tak si za tuto krátkou dobu našel uplatnění v nejednom případě a potvrdil, že je velmi vhodným nástrojem, pro doplnění trestných činů znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). Hlavním cílem práce je objasnit skutkovou podstatu trestného činu sexuálního nátlaku, pojednat o jeho objektu, objektivní stránce, pachateli (subjektu) a subjektivní stránce. Stěžejní téma práce je i s ohledem na stanovený cíl zasazeno do celkového kontextu. Z tohoto důvodu je tak úvodní část věnována historickým souvislostem a celkovému vývoji sexuálních deliktů na našem území. Po této úvodní kapitole zaměřené na historii, je další kapitola práce věnovaná současné úpravě sexuálních trestných činů. Cílem této kapitoly je zejména objasnit postavení všech trestných činů uvedených v hlavě třetí zvláštní části a také samotné postavení této hlavy v systematice zvláštní části TZ. Další, v pořadí třetí kapitola, je už věnována samotnému sexuálnímu nátlaku. V jednotlivých podkapitolách jsou objasněny základní znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu, kvalifikované skutkové podstaty a vývojová stádia. Závěr kapitoly tvoří porovnání sexuálního nátlaku s trestnými činy jemu nejbližšími, a to znásilněním a pohlavním zneužitím. Předposlední kapitolu práce tvoří kriminologické aspekty mravnostní kriminality. Tato kapitola vhodně doplňuje celkový kontext práce, když z kriminologického hlediska pojednává o pachatelích a obětech. Závěr práce je věnován Úmluvě Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, tzv. Istanbulské úmluvě, jelikož se jedná o nejaktuálnější počin na poli mezinárodních úmluv, který se touto tématikou zabývá.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of my diploma thesis is Sexual coercion (section 186 of the Criminal Code) and other crimes against human dignity in the sexual field deals with, besides the fundamental topic of sexual coercion and other crimes, which are mentioned in the third chapter of the special part of Act. No. 40/2009 Coll., Criminal Code. Although these typical sexual offences constitute only a tiny fraction of total criminality, we can label them as the most serious offenses of all, since the consequences they leave for victims are often irreparable. Although the offense of sexual coercion has been introduced into the legal systém for a short time, it has been found in a few cases for a short time and has confirmed that it is very appropriate tool for supplementing rape (§ 185 CC) and sexual abuse (§ 187 CC). The main aim of this thesis is to clarify the facts of the offense sexual coercion, to discuss its object, the physical elements (actus reus), the perpetrator (subject) and the mental elements (mens rea). For this reason, the introductory part is devoted to the historical context and the overall development of sexual offenses in our territory. After this introductory chapter on history, another chapter is dedicated to the current treatment of sexual offenses. The purpose of this chapter is in particular to clarify the status of all the offenses referred to in the third part of the chapter and the status of this chapter itself in the system of a particular section of the CC. Another, in the third chapter, is dedicated to sexual pressure itself. The sub-chapters illustrate the basic features of the offense, the qualified facts and the developmental stages. The conclusion of the chapter is the comparison of sexual coercion with the crimes that are closest to it, namely rape and sexual abuse. The penultimate chapter of the thesis constitutes the criminological aspects of moral criminality. This chapter appropriately complements the overall context of the work when criminologically it deals with perpetrators and victims. The conclusion of this work is devoted to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, the so-called Istanbul Convention, since it is the most recent act in the field of international conventions dealing with this issue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Paťha 959 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Paťha 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Paťha 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB