velikost textu

Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Název v angličtině:
Sexual coercion /section 186 of the Penal Code/ and other offences against human dignity related to sexuality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Stránský
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
183876
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní právo, sexuální trestné činy, sexuální nátlak, znásilnění, sexuální násilí.
Klíčová slova v angličtině:
Criminal law, sexual offences, sexual coercion, rape, sexual violence.
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním tématem této diplomové práce, jak název vypovídá, je trestný čin sexuálního nátlaku. Tento relativně nový trestný čin je upraven v sedmi odstavcích § 186 TZ. Od svého zavedení do českého trestního práva je užitečným doplňkem k trestným činům znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). Umožňuje trestně postihovat pachatele, kteří se dopustili takových protiprávních jednání proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, zejména proti svobodě jedince v rozhodování o vlastním pohlavním životě, jejichž sexuálně agresivní chování nedosáhlo intenzity znásilnění nebo pohlavního zneužití, když nedošlo k významnějšímu fyzickému kontaktu mezi obětí a pachatelem, který zůstával v roli pozorovatele, zatímco oběť byla nucena sama prostřednictvím svého těla a vlastního jednání působit na erotické vnímání pachatele. V první kapitole je téma právní úpravy sexuálních deliktů zasazeno do historického kontextu. V práci je následně trestný čin sexuálního nátlaku podrobně rozebrán, popsán, vysvětlen a objasněn, práce se zabývá jeho objektem, objektivní stránkou, subjektem a subjektivní stránkou a to včetně kvalifikovaných skutkových podstat a jednotlivých vývojových stadií. Trestný čin sexuálního nátlaku je dále porovnán s trestnými činy znásilnění a pohlavního zneužití, z čehož jsou pro lepší pochopení problematiky odvozeny, popsány a následně právně kvalifikovány situace, při nichž nejčastěji k těmto třem vzájemně konfrontovaným trestným činům dochází. Zároveň se práce věnuje i české trestněprávní úpravě trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti obecně. Tato úprava je dále porovnána zejména s právní úpravou těchto deliktů ve Velké Británii a okrajově i s úpravou na Slovensku, jakož i s Úmluvou Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, tzv. Istanbulskou úmluvou – nejnovějším mezinárodním dokumentem zabývajícím se touto problematikou. Ze získaných poznatků jsou vyvozeny úvahy de lege ferenda, které by mohly přispět k odstranění nedostatků, které česká právní úprava má, jak z této práce vyplývají.
Abstract v angličtině:
Abstract The main theme of this thesis, as the name suggests, is the crime of sexual coercion. This relatively new offense is regulated in seven paragraphs of Section 186 of the Penal Code. Since its introduction into Czech criminal law, it has been a useful addition to the crimes of rape (Section 185 CC) and child sexual abuse (Section 187 CC). It allows the criminalization of offenders who have committed such unlawful acts against human dignity related to sexuality, in particular the freedom of an individual to decide on their sex life, in cases, where sexually aggressive behaviour of the perpetrator has not reached the intensity of rape or child sexual abuse, while the perpetrator remained in the role of an observer, while the victim was forced to satisfy the erotic perception of the perpetrator through his (victim’s) body and his own actions. In the first chapter the topic of legal regulation of sexual offenses is set in historical context. Later in the thesis, the crime of sexual coercion is analysed, described, explained and clarified in detail, the thesis deals with its object, physical elements (actus reus), offender (the subject) and mental elements (mens rea), including qualified facts and individual developmental stages. The offense of sexual coercion is further compared with the offenses of rape and child sexual abuse, from which are derived the situations in which these three offenses occur most often and are described and subsequently legally qualified for a better understanding of the issue. The thesis also deals with the Czech criminal law regulation of crimes against human dignity related to sexuality in general. This regulation is further compared in particular with the legal regulation of these offenses in the UK and marginally with the regulation in Slovakia, as well as with the Council of Europe Convention on the Prevention and Fight against Violence against Women and Domestic Violence, the so-called Istanbul Convention – the most recent international legal document on this topic. Based on the knowledge gained, opinions de lege ferenda which could contribute to the elimination of shortcomings that the Czech legislation has are derived, as it follows from this work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Stránský 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Stránský 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Stránský 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB