velikost textu

Utrakvismus a pravoslaví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utrakvismus a pravoslaví
Název v angličtině:
Utraquism and Orthodoxy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Jukl
Školitel:
Doc. ThDr. Martin Wernisch
Oponenti:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
doc.PhDr. Pavel Boček, CSc.
Id práce:
18387
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Historická teologie a teologie náboženství (HTTN)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
8. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V naší práce se budeme zabývat vztahy českých husitů a utrakvistů k pravoslavné církvi. O tomto tématu bylo mnoho napsáno, ale my bychom se na ně chtěli podívat přísně vědecky. Nejprve uvedeme representativní přehled názorů, podle nichž byl Hus a husité pokračovateli cyrilometodějského pravoslaví na našem území. Podíváme se, zda je tato teorie oprávněná. Dále zjistíme, zda je možné považovat za pravoslavného Jana Husa a Jeronýma Pražského. Pokusíme se to zjistit na základě jejich spisů a zpráv o jejich životě. Zároveň se budeme snažit odpovědět na otázku, zda je možno tyto dva „kostnické mučedníky“ považovat za pravoslavné světce. Zjistíme také, nakolik hrála pravoslavná praxe podávání pod obojí roli při zavedení laického kalicha Jakoubkem ze Stříbra. Podobně se zastavíme u téže otázky ohledně podávání eucharistie dítkám. Pozornost věnujeme také úctě sv. Cyrila a Metoděje u husitů. Rozebereme i husitskou eklesiologii, zejména ty její části, které by mohly objasnit vztah husitů k pravoslavné církvi. A podíváme se také na to, jak se tento vztah v praxi projevoval – např. zájmem o východní církev či svěcením kněží pravoslavnými biskupy. Pokusíme se zjistit, zda ke kontaktu husitů s pravoslavnými křesťany nedošlo také při příchodu vojska Zikmunda Korybutoviče do českých zemí. Velkou pozornost budeme věnovat dvojímu jednání husitů (kališníků) s cařihradskou církví, pokusíme se odpovědět na otázku, kdo byl Konstantin Anglik. Nakonec se zastavíme také u vzájemných vztahů husita a pravoslavných v Uhrách a Moldávii, kde všude husité žili mezi pravoslavným obyvatelstvem. K práci je připojeno několik překladových příloh. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In our dissertation we will examine the relationships between the Czech Hussites and Utraquists on the one hand and the Orthodox Church on the other. First we will present a representative survey of opinions, according to which Hus and the Hussites continued the tradition of Orthodoxy established in our land by Cyril and Methodius. We will see whether this theory can be justified. We will further ascertain whether Jan Hus and Jerome of Prague can be considered as Orthodox. At the same time we will try to answer the question of whether it is possible to consider these two "martyrs of Constance" as Orthodox saints. We will also ascertain to what extent the Orthodox practice of administering the Eucharist under both kinds played a role in the introduction of the chalice for the laity by Jakoubek of Stříbro. Similarly, we will consider the same issue in relation to administering the Eucharist to children. We will also devote attention to the veneration of SS. Cyril and Methodius by the Hussites. We will analyse Hussite ecclesiology, especially those parts of it which might throw light on the relationship of the Hussites to the Orthodox Church. And we will look at how this relationship manifested itself in practice – for example in an interest in the Eastern Church or the ordination of priests by Orthodox bishops. We will try to discover whether contact also took place between the Hussites and Orthodox Christians at the time when the troops of Sigismund Korybut entered the Czech lands. We will devote considerable attention to the two series of negotiations between the Hussites (Calixtines) and the church in Byzantium, and try to answer the question of who was Constantine English. Finally, we will examine the mutual relations between Hussites and Orthodox in Hungary and Moldavia, where the Hussites lived everywhere amongst the Orthodox population. Several translated texts are attached to the dissertation as appendices. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Jukl 40.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Jukl 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Jukl 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 3.71 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc.PhDr. Pavel Boček, CSc. 2.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 638 kB