velikost textu

Podmíněné odsouzení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podmíněné odsouzení
Název v angličtině:
Conditional sentence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Handrejchová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
183857
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody, alternativní trest, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti
Klíčová slova v angličtině:
suspended sentence of imprisonment, alternative punishment, adequate restrictions and duties
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem podmíněného odsouzení, a to nejen rozborem platné právní úpravy, ale též historickým vývojem tohoto institutu, jakož i četností jeho ukládání v praxi. Podmíněné odsouzení je v trestním zákoníku upraveno ve dvou variantách, a to jako tzv. prosté podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem. Podstata podmíněného odsouzení spočívá v tom, že soud odsuzujícím rozsudkem sice uloží trest, avšak jeho výkon odloží pod podmínkou, že se odsouzený bude ve zkušební době řádně chovat a vyhoví stanoveným podmínkám. První kapitola pojednává o podmíněném odsouzení jako alternativním trestu a zmiňuje se i o principech restorativní justice. Další kapitola popisuje samotnou podstatu podmíněného odsouzení a též se zabývá jeho diskutabilní právní povahou. Z pohledu trestněprávní teorie je podmíněné odsouzení nejčastěji považováno za samostatný druh trestu, i když trestní zákoník ho pojímá jen jako jednu z forem trestu odnětí svobody. Třetí kapitola se zabývá nejprve historickými směry vývoje podmíněného odsouzení ve světě a jejich ovlivňování probací a dále pojednává o vývoji podmíněné odsouzení v českých zemích. Následující kapitoly se věnují platné právní úpravě. Ve čtvrté kapitole je proveden rozbor jednotlivých zákonných předpokladů pro uložení podmíněného odsouzení. Další kapitola se zaměřuje na zkušební dobu a vedení řádného života. Kapitola šestá se zabývá přiměřenými omezeními a přiměřenými povinnostmi, které individualizují podmíněné odsouzení, v této souvislosti je pojednáno o povinnosti podmíněně odsouzeného, aby dle svých sil nahradil škodu, odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. Sedmá kapitola rozebírá otázky ukončení podmíněného odsouzení včetně zániku právních následků odsouzení. Kapitola osmá se soustřeďuje na variantu podmíněné odsouzení, jehož obligatorní součástí je dohled probačního úředníka, tedy na podmíněné odsouzení s dohledem. Kapitola devátá pojednává o specifikách podmíněného odsouzení ukládaného mladistvých pachatelů. Kapitola desátá se zaměřuje na ukládání podmíněného odsouzení orgány činnými v trestným řízení v posledních deseti letech včetně zhodnocení četnosti ukládání u jednotlivých soudů a u vybraných trestných činů. Závěr práce obsahuje shrnutí celé práce včetně dílčích návrhů de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis describes and analyses a conditional sentence as a criminal punishment. The penalty exists under Czech legislation as a suspended sentence of imprisonment and a suspended sentence of imprisonment with supervision. The essence of the conditional sentence lies in a decision of a court that finds an offender guilty and sentences him to imprisonment, but the execution of the sentence is suspended if the court taking into account the character and circumstances of the offender has a reasonable belief that execution of the sentence is not necessary to induce the offender to lead an upright life. According to statistics, the conditional sentence is the most frequently imposed criminal sentence in the Czech Republic. The first chapter describes the conditional sentence as an alternative sentence, as well as principles of restorative justice. The next chapter deals with the essence of the conditional sentence and its arguable legal status. Despite the fact that legal theory considers the conditional sentence as a distinct type of punishment, the Criminal Code indicates that it shall be only one of the form of the sentence of imprisonment. The third chapter includes some worldwide historical facts concerning the conditional sentence and its influence by a probation as well as historical evolution of conditional sentence in the czech lands. The fourth chapter analyses all legal conditions for imposing the conditional sentence in detail. The terms of “leading of an upright life” as well as the probationary period are covered by the fifth chapter. The sixth chapter deals with adequate restrictions and duties that can be imposed along with the sentence. The purpose of imposing the adequate restrictions or duties on the offender is to individualize the sentence in order to motivate him to lead an upright life. In addition, the court will order the sentenced person to compensate the damage caused according to his/her capacity. The seventh chapter covers possibilities of how the conditional sentence ends – by a decision of the court or by time expiration. The eighth chapter is about the suspended sentence of imprisonment with supervision of a probational officer. The ninth chapter is devoted to the special character of the conditional sentence imposed on the juvenile offenders and its difference from the regular conditional sentence. The final chapter deals with statistics concerning an imposition of the conditional sentence by Czech courts within last decade. Finally, the conclusion at the end of the thesis summarizes the whole text above and it presents some new suggestions de lege ferenda as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Handrejchová 1.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Handrejchová 759 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Handrejchová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Handrejchová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB