velikost textu

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název v angličtině:
The concept and legal consequences of excessive self-defense and necessity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Kursa
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
183838
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nutná obrana, krajní nouze, exces
Klíčová slova v angličtině:
Self-defense. necessity, excess
Abstrakt:
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze Tématem předkládané diplomové práce jsou trestněprávní instituty nutné obrany a krajní nouze a následky překročení jejich mezí stanovených trestním zákoníkem. Oba dva zmíněné instituty patří mezi okolnosti vylučující protiprávnost, tedy mezi zvláštní okolnosti, při jejichž přítomnosti a dodržení příslušných podmínek je vyloučen jakýkoliv postih z Smyslem existence těchto institutů v umožnit beztrestně jednat lidem, kteří vystoupí na ochranu zájmů vlastních či zájmů společnosti ve chvíli, kdy jsou tyto zájmy ohroženy nebo narušeny. Ve své podstatě tak v daném okamžiku nahrazují absenci veřejné moci, jejímž úkolem je tyto zájmy chránit. Úprava musí však mít na druhé straně i jisté hranice libovolnému zneužívání těchto možností. Klíčové pasáže této práce jsou tedy věnovány situacím, kdy nejsou podmínky krajní nouze nebo nutné obrany zcela dodrženy vní důsledky s sebou takové činy nesou. Diplomová práce je členěna do šesti kapitol. Po stručném úvodu následuje první kapitola, která je věnována obecnému pohledu na okolnosti vylučující protiprávnost, jejich pozici a právních předpisech. Od druhé kapitoly je práce zaměřena již výhradně na krajní této části lze nalézt charakteristiku obou institutů, jejich společné a rozdílné znaky a taktéž je nemalá část věnována historickému vývoji v předešlých právních třetí kapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé podmínky a náležitosti jednání krajní nouzi. U každé podmínky jsou zároveň uvedeny příklady a pozornost je zaměřena zejména na situace excesivního vykročení z podmínek. Výklad je vždy podpořen příslušnou excesy spojena. Totožnou strukturu má čtvrtá kapitola práce, která je věnována právní úpravě nutné obrany. Za stěžejní část práce lze označit kapitolu pět, která je zaměřena na právní kvalifikaci excesů a následky, které při nedodrž této kapitole jsou nastíněny možné postupy, dispozici a které umožňují různými způsoby zohlednit a privilegovat činy spáchané při excesivním jednání. Obsahem poslední, šesté kapitoly je problematika užívání automatických obranných systémů, které ačkoliv nejsou v
Abstract v angličtině:
Abstract The concept and legal consequences of excessive self-defense and necessity The topic of presented diploma thesis deals with criminal law institutes of self-defense and necessity and the consequences of exceeding their limits provided by the Criminal Code. Both of the above-mentioned institutes belong to the conditions precluding illegality of an act, i.e. specific circumstances in presence which of and subject to conditions any sanction is excluded under effective law. The purpose of these institutions is to make it possible for people to act with impunity in cases they protect the interests of their own or interests of the whole society when these interests are violated or endangered. In principle, these institutes replace the absence of a public authorities at the moment, whose task is to protect these interests. However, on the other side the legislation does have certain limits to prevent from any misuse of these institutes. The key passages of this thesis are therefore focused on situations where the conditions of necessity or self-defense are not fully met and examines the legal consequences of such actions. The presented thesis is divided into six parts. A brief introduction is followed by the first chapter, which deals with the general view of the conditions precluding illegality of an act, their position and incorporation in law. As of the second chapter, the thesis is focused exclusively on the necessity and self-defense. This part contains the characteristics of these two institutes, their common and different features as well as the historical development under the previous legislation. The third chapter discusses in detail the individual characteristics and conditions of acting in necessity. There are also given examples for each condition and the attention is focused in particular on situations when the conditions could be exceeded. The interpretation is always supported by the relevant case law, which is associated to excesses. The fourth chapter of the thesis, which deals with the self-defense, has the very same structure. Chapter five includes the main and crucial part of the thesis and regards the legal assessment of excesses and consequences, which can arise from failure to observe the limits of necessity and self-defense under the effective law. This chapter outlines possible measures available to judges that allow different ways to assess and privilege acts committed in an excessive self-defense or necessity. The last, sixth chapter, concerns the issue of use of automatic defense systems, which, although not regulated in the Criminal Code, are closely related to the institute of self-defense.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Kursa 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Kursa 457 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Kursa 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB