velikost textu

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název v angličtině:
The concept and legal consequences of the transgression of the limits of self-defense and necessity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ivan Končický
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
183837
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Okolnosti vylučující protiprávnost, krajní nouze, nutná obrana, exces
Klíčová slova v angličtině:
Circumstances excluding unlawfulness, necessity, self-defense, excess
Abstrakt:
Abstrakt Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze Předmětem této diplomové práce je pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze. Cílem práce je prostřednictvím odborné literatury a judikatury analyzovat stav právní úpravy institutů krajní nouze a nutné úpravy a důsledků překročení jejich mezí a na základě toho zodpovědět otázky, které jsou nastíněny v úvodu této práce. Největší pozornost tato práce přitom věnuje otázkám sporným nebo zajímavým. Předchozí závěry pak ve spojitosti s některými poznatky ze zahraničních právních úprav jsou podkladem pro úvahy de lege ferenda. Kromě již tradičních úvah de lege ferenda se práce snaží věnovat i tématům novým, které se v budoucnu mohou těchto institutů dotknout. Výše uvedené problematice se práce věnuje ve čtyřech kapitolách. Krajní nouze a nutná obrana patří mezi okolnosti vylučující protiprávnost, proto první kapitola této práce, která úvodem do celé problematiky, se věnuje obecně okolnostem vylučujícím protiprávnost a jejich postavení v našem právním prostředí. Kapitola druhá a třetí se věnují samotným institutům krajní nouze a nutné obrany. Překročení mezí krajní nouze a nutné obrany způsobuje řadu právních důsledků. Analýze právních důsledků překročení mezí krajní nouze a nutné obrany, jejich zhodnocení a úvahám de lege ferenda se věnuje kapitola čtvrtá. Nejpodstatnější zjištění z předchozích kapitol jsou pak shrnuty v závěru této práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The concept and legal consequences of the transgression of the limits of self- defense and necessity The subject of this thesis is the concept and legal consequences of the transgression of the limits of self-defense and necessity. The aim of the thesis is to analyze legal regulation of necessity, self-defense and legal consequences of the transgression of their limits by the academic literature and case-law and on that basis answer the questions outlined in the introduction of this thesis. During that the thesis pays most attention to questionable or interesting issues of this topic. The previous conclusions in connection with knowledge from foreign legislation are the basis for de lege ferenda considerations. In addition to the traditional de lege ferenda considerations the thesis also attempts to address new topics that may affect these institutes in the future. The topic of the thesis is described in four chapters. Necessity and self-defense belong to the circumstances excluding unlawfulness therefore the first chapter of this thesis which is an introduction to the whole issue deals generally with circumstances excluding unlawfulness and their position in our legal environment. The second and third chapter deal with the institutes of necessity, self-defense. Transgression of the limits of necessity and self-defense has a number of legal consequences. The fourth chapter analyzes the legal consequences of that transgression, evaluates them and also brings de lege ferenda considerations. The most important findings from the previous chapters are summarized in the conclusion of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivan Končický 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivan Končický 232 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivan Končický 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 504 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB