velikost textu

Nepřímé pachatelství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřímé pachatelství
Název v angličtině:
Indirect Perpetration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Koláříková
Vedoucí:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
183834
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nepřímý pachatel, živý nástroj, účastenství
Klíčová slova v angličtině:
indirect perpetrator, living instrument, participation
Abstrakt:
Nepřímé pachatelství Abstrakt Institut nepřímého pachatelství jako typ pachatelství patří ke stěžejním institutům trestního práva. Tato diplomová práce si klade za cíl popsat institut nepřímého pachatelství, analyzovat jeho jednotlivé formy, hlouběji rozebrat vybrané problematické aspekty a na základě toho provést vlastní zhodnocení a navrhnout změny de lege ferenda. Práce je členěna do 4 kapitol. První kapitola se zabývá vysvětlením pojmu nepřímého pachatelství a podmínkami institutu obecně. Jednotlivě jsou pak rozebrány zákonem taxativně vyjmenované formy nepřímého pachatelství, vždy s uvedením příkladů. Druhá kapitola se věnuje historii institutu na našem území. Podkapitoly pak obsahují úpravu institutu v jednotlivých trestních zákonících platných na našem území a přístupy vybraných soudobých autorů k dané problematice, a to v období od Rakouského trestního zákoníku z roku 1852 až po nynější trestního zákoník z roku 2009. Třetí kapitola pojednává o vybraných aspektech institutu nepřímého pachatelství. Prostor je věnován vlastnoručním a zvláštním trestným činům, omisivním a nedbalostním trestným činům, nepřímému pachatelství spáchanému prostřednictvím vis absoluta a konečně nepřímému pachatelství ve vztahu k účastenství. V páté kapitole je popsán institut nepřímého pachatelství v německém právu, kde má dlouholetou tradici. Uvedeny jsou nejčastější formy nepřímého pachatelství, rozebrána je i tzv. situace pachatel za pachatelem (Täter hinter dem Täter), kdy v pozadí za trestně odpovědným živým nástrojem stojí trestně odpovědný nepřímý pachatel. V kapitole je dále provedena i komparace české a německé právní úpravy nepřímého pachatelství. V závěru jsou pak shrnuty hlavní poznatky a myšlenky práce. Nechybí ani krátké zhodnocení stávající právní úpravy nepřímého pachatelství a návrh možných změn de lege ferenda. Klíčová slova nepřímý pachatel, živý nástroj, účastenství
Abstract v angličtině:
The Indirect Perpetration Abstract Institute of indirect perpetration is one of the most important institutes of criminal law. This diploma thesis aims to describe the institute of indirect perpetration, analyze its particular forms, analyze more deeply its selected problematic aspects and based on this provide authentic evaluation and propose changes de lege ferenda. The thesis is divided into 4 chapters. The first chapter explains the term of indirect perpetration and its conditions in general. The legally taxative enumerated forms of indirect perpetration are analyzed one by one together with their corresponding examples. The second chapter studies the history of the institute in our country. The subchapters contain legal regulation of the institute in particular criminal codes effective in Czech countries and opinions of selected historical authors about given problematic, all this since the times of Austrian criminal code from 1852 to currently effective criminal code from 2009. The third chapter discusses selected aspects of the Institute of indirect perpetration. The problematic of personally committed and special criminal offenses, omissive and negligence criminal offenses, indirect perpetration committed using vis absoluta and finally indirect perpetration in relation to participation is discussed. In the fifth chapter, the Institute of indirect perpetration in the German law is described. The most common forms of indirect perpetration are listed, the so-called Perpetrator behind perpetrator (Täter hinter dem Täter) situation is analyzed, where the criminally liable indirect perpetrator stands behind a criminally liable living instrument. Next, a comparison of the Czech and German legislation of indirect perpetration is discussed. In conclusion, the main findings and ideas of the thesis are summarized. There is also a short evaluation of the current legislation of indirect perpetration and a proposal of possible changes de lege ferenda. Keywords indirect perpetrator, living instrument, participation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Koláříková 676 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Koláříková 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Koláříková 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB