velikost textu

Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy)
Název v angličtině:
The methodology of investigating crimes against life (selected issues)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Renková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
183818
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestné činy proti životu, vražda, vyšetřování, počáteční úkony, ohledání
Klíčová slova v angličtině:
crimes against life, murder, investigation, initial investigative actions
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je „Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy)“. Jak již samotný název napovídá, práce je zaměřena pouze na některé aspekty metodiky vyšetřování vražd, která je v kriminalistické praxi využívána rovněž pro vyšetřování ostatních trestných činů proti životu, včetně vyšetřování podezřelých úmrtí, náhlých úmrtí či sebevražd. Tato problematika je natolik rozsáhlá, že ji ve stanoveném rozsahu nelze zcela obsáhnout, a proto se práce podrobněji věnuje pouze určitým aspektům. Jádrem pak jsou zvláštnosti počátečních vyšetřovacích úkonů, přičemž zvýšená pozornost je věnována úkonu ohledání. První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky trestných činů proti životu z hlediska trestněprávního. V úvodu kapitoly je rovněž rozebrán pojem lidského života, jakožto druhového objektu těchto trestných činů, a to s ohledem na význam určení jeho počátku a konce. Kapitola je zakončena statistickými údaji zachycujícími nápad trestných činů proti životu v letech 2010-2016. Druhá kapitola je již zaměřena na kriminalistické aspekty metodiky vyšetřování vražd, kde jsou nejdříve pro lepší orientaci v dané problematice nastíněny jednotlivé komponenty kriminalistické charakteristiky vražd, tj. způsob spáchání, osobnost pachatele, osobnost oběti a motiv. Ve třetí kapitole jsou pak popsány zvláštnosti prvotních vyšetřovacích úkonů, a to jak pro situace, kdy nedojde k nálezu mrtvoly, nicméně existuje podezření ze spáchání trestného činu (případy pohřešovaných osob), tak pro situace opačné, tedy takové, kdy je mrtvola nalezena. Čtvrtá kapitola je věnována ohledání, neboť tento počáteční úkon je dle mého názoru jedním z nejdůležitějších úkonů v rámci celého vyšetřování. Z tohoto důvodu práce poskytuje podrobnější náhled do této oblasti a zaměřuje se zejména na specifika ohledání místa činu a ohledání mrtvoly a místa jejího nálezu. V práci je poukázáno též na určité nedostatky a pochybení, ke kterým při vyšetřování dochází jak ze strany policejních orgánů, tak ze strany lékařů přibraných k ohledání mrtvoly. Text je rovněž obohacen mnoha případy z vyšetřovací praxe, přičemž dva z nich jsou rozebrány podrobněji, a pro ilustraci popisovaných skutečností je přidáno také několik obrazových příloh.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this diploma thesis is “The methodology of investigating crimes against life (selected issues) “. As the title itself suggests, the work focuses only on some aspects of the murder investigation methodology which is in criminalistics practice used also to investigate other crimes against life, as well as to investigate suspected deaths, sudden deaths or suicides. This theme is so extensive that it cannot be fully covered within a defined range, therefore the thesis only deals with certain aspects. The core of this thesis lies in the peculiarities of the initial investigative actions, with increased attention paid to the act of investigation. The first chapter contains a brief introduction to the issue of crimes against life in terms of criminal law. At the beginning of the chapter, the concept of human life as a generic object of these crimes is analyzed as well, with respect to the importance of determining its beginning and its end. The chapter is completed with statistics on the number of crimes against life in the years 2010-2016. The second chapter is focused on the criminological aspects of the murder investigation methodology, while, first of all, the components of the criminological characteristics of the murders are outlined for a better orientation in the given issue, i.e. the way of committing, perpetrator´s personality, victim´s personality and motive. The third chapter describes the peculiarities of the initial investigative actions, both for the situations where the corpse is not found, however there is a suspicion of committing a crime (cases of missing persons), and for the opposite situations where the corpse is found. The fourth chapter is dedicated to the act of investigation, as this initial action is, in my opinion, one of the most important acts in the whole investigative process. For this reason, the thesis provides a more detailed insight into this area and focuses especially on the specifics of the crime scene and the corpse investigation. The thesis also points out certain failures and mistakes that occur both on the side of the police and on the side of the doctors involved in the investigation of the corpse. The text is also enriched with many cases from investigative practice, two of which are analyzed in more detail, and some pictorial attachments are added to better illustrate the facts described in the text.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Renková 2.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Renková 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Renková 398 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Renková 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB