velikost textu

Domácí násilí a jeho prevence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí násilí a jeho prevence
Název v angličtině:
Domestic violence and its prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Viktorie Votavová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
183757
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Domácí násilí, prevence domácího násilí, právní pomoc obětem domácího násilí
Klíčová slova v angličtině:
Family abuse, prevention of family abuse, legal help for victims of family abuse
Abstrakt:
Abstrakt P°edloºená diplomová práce °e²í problematiku domácího násilí jako spole£enského feno- ménu soudobým pohledem psychologie, kriminologie, práva a prevence. Cílem této práce je rozbor fenoménu domácího násilí po psychologické, kriminologické a právní stránce. Tato práce rozebírá jednotlivé právní nástroje, konkrétní trestné £iny v kontextu domácího ná- silí, ale také prevenci a osv¥tu. Práce je zam¥°ena na dopad domácího násilí na d¥ti, dále na jednotlivé trestné £iny související s domácím násilím a také na prevenci domácího násilí, poradenství a kontext s Istanbulskou úmluvou. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the problem of domestic violence as a social phenomenon with the contemporary view of psychology, criminology, law and prevention. The aim of this work is to analyze the phenomenon of domestic violence for psychological, criminological and legal aspects. This thesis analyzes individual legal instruments, speci c crimes in the context of domestic violence, as well as prevention and education. The work focuses on the impact of domestic violence on children, on individual oenses related to domestic violence as well as on the prevention of domestic violence, advice and context with the Istanbul Convention. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Viktorie Votavová 811 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Viktorie Votavová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Viktorie Votavová 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB