velikost textu

Prevence kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence kriminality
Název v angličtině:
Crime prevention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Havlíčková
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
183745
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prevence kriminality, prevence kyberkriminality, preventivní strategie, sociální sítě
Klíčová slova v angličtině:
crime prevention, cybercrime prevention, prevention strategy, social network
Abstrakt:
Prevence kriminality Specifika prevence kyberkriminality na sociálních sítích Abstrakt (CZ): Kriminalita je nejzávažnějším negativním společenským jevem, proto je třeba kriminalitě předcházet a nikoli ji pouze trestat. Prevence kriminality je systémem aktivit směřujících k eliminaci nežádoucích jevů ve společnosti a k vytvoření lepšího standardu lidského života ve všech jeho aspektech. Kriminalita se přizpůsobuje vývoji společnosti. Nejdynamičtěji se rozvíjející kriminalitou je kybernetická trestná činnost. Cílem této práce je sestavit aktuální obraz prevence kriminality s důrazem na kyberkriminalitu. Diplomová práce je pomyslně rozdělena na dvě části, přičemž první z nich řeší kriminalitu a její prevenci obecně, zatímco druhá se věnuje právě specifikům kyberkriminality. První část práce nejdříve stručně vymezuje základní pojmy, jako kriminalita, kriminalizace a dekriminalizace, kriminogenní faktory, recidiva, kriminologie, penologie, viktimologie, kontrola kriminality, represe a prevence. Dále systematizuje prevenci kriminality a zaměřuje se na její členění dle obsahu či cílového objektu na sociální, situační a viktimologickou, a také dle okruhu adresátů na primární, sekundární a terciární. Značný prostor věnuje současnému zaměření prevence kriminality, kdy odkazuje zejména na Deklaraci z Dauhá a další výstupy z 13. Kongresu OSN pro prevenci kriminality a trestní justici, dále na aktuální Víceletou strategii EUCPN a, v neposlední řadě, na Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a na ní navazující Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020. Poté přibližuje systém prevence kriminality v České republice, jeho subjekty na jednotlivých úrovních a jejich aktuální specifické cíle. Druhá část práce se věnuje kyberkriminalitě se zaměřením na její projevy na sociálních sítích. Po definici pojmů souvisejících s kyberkriminalitou, vymezuje legislativní rámec kyberprostoru a kyberkriminality ve vnitrostátním i mezinárodním kontextu, se zaměřením na trestné činy spadající pod pojem kybernetická trestná činnost. Následně zmiňuje strategie v oblasti prevence kyberkriminality. Dále charakterizuje konkrétní projevy kyberkriminality na sociálních sítích, které označujeme jako kybergrooming, kyberstalking, kyberšikana, sexting a související dětská pornografie. U těchto forem kyberkriminality jsou uvedena pravidla pro jejich předcházení a vhodné reakce a způsoby řešení případů rizikové komunikace, vycházející z metodik prevence kyberkriminality. V poslední kapitole práce je zmíněno několik českých i mezinárodních iniciativ a projektů prevence kyberkriminality a zejména projekt Safer Internet CZ a jeho dílčí projekty a aktivity. Klíčová slova: prevence kriminality, prevence kyberkriminality, preventivní strategie, sociální sítě
Abstract v angličtině:
Crime prevention Prevention specifics of cybercrime on social networks Abstract (EN): Criminality is the most serious social problem, and therefore it is necessary to prevent the crime and not merely punish it. Crime prevention aims at creating a better standard of human life in all its aspects with eliminating undesirable phenomena in society. Criminality adapts to the evolution of the society. The most dynamically developing form of crime is cybercrime. The subject of this thesis is to compile an up-to-date picture of crime prevention predominantly focusing on cybercrime. The thesis is conceptually divided into two parts, the first deals with crime and its prevention in general, while the other focuses on the specifics of cybercrime. The first part of the thesis briefly defines the relevant terms such as criminality, criminalization and decriminalization, criminogenic factors, relapse, criminology, penology, victimology, crime control, repression and prevention. It also systematizes crime prevention and focuses on the classification via the content or the target (social, situational and victimological), and via the addressees as well (primary, secondary and tertiary). It further notes the current focus of crime prevention, referring in particular to the Doha Declaration and other outcomes of the 13th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, to the current Multiannual Strategy for the EUCPN and, last but not least, to the Crime Prevention Strategy in the Czech Republic for the years 2016-2020 and the follow-up Action Plan on Crime Prevention for the years 2016 to 2020. Next, it describes the system of crime prevention in the Czech Republic, its subjects at individual levels and their current specific aims. The second part of the thesis deals with cybercrime focusing on cyberattacks on social networks. After describing the terms related to cybercrime, it defines the legislative framework of cyberspace and cybercrime in a national and international context, with a focus on criminal law. There are also mentioned strategies in the field of cybercrime prevention. It further describes specific forms of cybercrime on social networks, which we call cybergrooming, cyberstalking, cyberbullying, sexting and child pornography. For these forms of cybercrime, it outlines the rules for their prevention and appropriate responses and ways to identify a risky communication, based on cybercrime prevention methodologies. In the last chapter of the thesis, there are mentioned several Czech and also international cybercrime prevention initiatives and projects, especially the Safer Internet CZ project and its partial projects and activities. Keywords: crime prevention, cybercrime prevention, prevention strategy, social network
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Havlíčková 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Havlíčková 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Havlíčková 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Havlíčková 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB