velikost textu

Problematika oběti trestného činu v kriminologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Název v angličtině:
The issue of crime victim in criminology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Králová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Id práce:
183740
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
- oběť - viktimizace - restorativní justice
Klíčová slova v angličtině:
- victim - victimization - restorative justice
Abstrakt:
Resumé Diplomová práce se zabývá problematikou obětí trestného činu v kriminologii. Cílem práce je popsat postavení oběti, její práva, představit viktimologii a poznatky s ní související, popsat současnou právní úpravu, týkající se obětí, především zákon o obětech trestných činů. Práce je členěna na úvod, dále na 10 kapitol, které jsou dále systematicky děleny v podkapitoly, zakončena je závěrem. První kapitola pojednává o viktimologii, jejím vývoji a předmětu. Druhá kapitola vysvětluje pojem oběti trestného činu, viktimnost a speciální typy obětí, jako nepravá a mnohočetná oběť. Kapitola třetí pojednává o viktimizaci a jejích prvcích. Obsahem kapitoly je také snaha o vyvrácení nejznámějších viktimologických mýtů. Kapitola čtvrtá popisuje dopad trestného činu na oběť, případné vyústění prožité viktimizace v posttraumatickou stresovou poruchu, zmiňuje, jaké okolnosti prohlubují viktimizaci a popisuje syndromy obětí. Následuje kapitola, která představuje specifické oběti. V kapitole šesté jsou čtenáři přiblíženy viktimologické výzkumy. Pomoc obětem trestných činů je zařazena v kapitole sedmé. Viktimologickou prevencí se zabývá kapitola osmá. Klíčové téma právní úpravy problematiky obětí trestných činů následuje. Diplomová práce je zakončena pojednáním o restorativní justici. Práce se snaží přinést ucelený pohled na oběť trestného činu v kriminologii od procesu viktimizace, kde se osoba obětí teprve stává, po její práva, možné následky a komplikace, které s sebou tento traumatizující prožitek nese. Pozornost je věnována také novelizaci zákona o obětech, která v době odevzdání práce vstupuje v platnost a následně v účinnost.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis addresses the issues of victims of crimes in criminology. Object of this work is to describe the victim’s status and rights, introduce the area of victimology to the reader together with related knowledge of this area, description of recent legislation pertaining victims with particular focus on Crime Victims Act. This diploma thesis is structured as following: Introduction, 10 chapters, systematically divided into subchapters, conclusion. First chapter deals with questions of victimology, it’s evolution and subject matter. Second chapter explains the concept of victim of the crime, victimity and special types of victims, e.g. pseudo victim or multiple victim. Chapter three covers the area of victimization and it’s characteristics. Debunking of famous victimological myths is also included in this chapter. Chapter four describes an influence of the crime on victim and how possible victimisation results in post-traumatic stress disorder. Chapter mentions which circumstances can deepen victimization and gives an account of syndromes of the victims. Next chapter presents specific victims. There are various victimological researches examined in chapter six and help for victims of crime is topic of the chapter seven. Chapter eight addresses prevention in victimology. Following chapter is a key topic – victims of crime legislation. Diploma thesis ends with an issue of restorative justice. This work strives to bring complex view on the victim of crime in criminology from the moment of victimization, where concrete person is becoming a victim. It discusses victim’s rights, consequences and possible complications, that are connected with this traumatic experience. There is particular concern for the amendment of Crime Victims Act, that is to be implemented in time of submission of this diploma thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Králová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Králová 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Králová 206 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB