velikost textu

Problematika osobnosti pachatele v kriminologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika osobnosti pachatele v kriminologii
Název v angličtině:
The Issue of an Offender´s Personality in Criminology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Agáta Jansová
Vedoucí:
PhDr. Alena Marešová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Id práce:
183738
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kriminologie, Osobnost pachatele, Násilná kriminalita
Klíčová slova v angličtině:
Criminology, Offender's personality, Violent crime
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnosti pachatele v kriminologii. Cílem této práce je uvést její čtenáře obecně do oboru kriminologie pomocí vymezení základních souvisejících pojmů a teorií. Dále je čtenář seznámen s rizikovými činiteli, které mohou mít vliv na osobnost pachatele a jeho delikventní jednání. Nakonec je čtenáři představen fenomén násilné kriminality včetně trestného činu vraždy. Text této práce je řazen od témat obecných k tématům konkrétním. Z důvodu uvedení tématu se první kapitola věnuje vymezení předmětu a úkolům kriminologie, pojetí pachatele z hlediska trestního práva hmotného a procesního a z hlediska kriminologického, nakonec je rozebrána osobnost člověka jako taková. Vzhledem ke skutečnosti, že výzkumu osobnosti pachatele se věnovala řada raných i moderních kriminologických teorií, jsou tyto představeny v kapitole druhé. Tyto teorie definují obor kriminologie a v kapitole jsou děleny na biologické, psychologické, sociologické a multifaktorové, a to dle zkoumaných činitelů. Jedním z hlavních úkolů těchto teorií bylo poznat osobu pachatele a určitým způsobem jej odlišit od osob nedelikventních. Pro tuto práci je zcela zásadní kapitola třetí, která se hlubším způsobem věnuje osobnosti pachatele. Je zde uvedena řada rizikových faktorů, které mohou mít vliv na případné protispolečenské až kriminální jednání. Znalost osobnosti pachatele a příčin jeho chování může být užitečná z hlediska prevence kriminality, směrů trestní politiky a pro následné zacházení s pachatelem vzhledem k individualizaci a efektivitě trestu. Témata poslední a předposlední kapitoly této práce jsou již konkrétní a věnují se násilné kriminalitě, trestnému činu vraždy a jejich pachatelům. U trestného činu vraždy není v zásadě možné stanovit jeden typ osobnosti pachatele, který bude platný pro všechny ostatní případy, protože motivace těchto osob je značně různorodá. Vraždy jsou v této kapitole částečně rozděleny dle osoby pachatele nebo jeho motivace, přičemž u každého příkladu uvádím případ z České republiky (popř. z Československa). Ne každý rizikový faktor vede člověka ke kriminálnímu jednání, nicméně pokud u osoby převažuje kombinace faktorů rizikových nad faktory ochrannými, je u něj vyšší pravděpodobnost, že se takového jednání dopustí.
Abstract v angličtině:
Abstract Topic of this thesis is The Issue of an Offender’s personality. The main purpose of this thesis is introduction of criminology terms and theories. Furthermore, the thesis deals with the personality of the offender and with risk factors, which may have impact on criminal behaviour. The end of this thesis is devoted to violent criminality and murders. First chapter describes essential terms of this thesis like subject and aims of criminology, offender in criminal law and criminology and human personality in general. Most of the criminological theories try to deals with personality of the offender. They study personality of the offender and risk factors from different views, especially with help from biology, psychology, sociology or all of them. Most of these theories try to find a difference between offenders and non-deviant persons. The third chapter of this thesis is very important because it deals with personality of the offender and particular risk factors which may cause behaviour disorders or criminal behaviour. Knowledge about offender is helpful for investigation of the crime or criminal policy. In last chapters are described violent crimes, murders and their offenders. It is hard to describe general personality of murderer, because these offenders have a different motivation to commit this type of crime. In this chapter I divide murderers into sections according to their personality or motivation. There is also one famous case of the murder from Czech republic (or Czechoslovakia) in every section. Not every risk factor is the reason of the criminal behaviour. But if person has lot of risk factors in his life he will be more prone to commit a crime than others.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Agáta Jansová 857 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Agáta Jansová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Agáta Jansová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Marešová, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. 374 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB