velikost textu

Obří svahové deformace na vulkanických ostrovech na příkladu souostroví Havaj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obří svahové deformace na vulkanických ostrovech na příkladu souostroví Havaj
Název v angličtině:
Giant landslides on volcanic islands on the example of the Hawaii archipelago
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Kalina
Vedoucí:
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. et Ph.D.
Oponent:
Ing. Jan Novotný, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.
Id práce:
183726
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá jedněmi z největších svahových pohybů na Zemi – svahovými deformacemi na vulkanických ostrovech na příkladu souostroví Havaj. Shrnuje poznatky o jejich klasifikaci a hodnotí možné příčiny vzniku těchto deformací s ohledem na specifika vulkanických ostrovů. Po uvedení do problematiky práce přibližuje konkrétní oblast zájmu, kterou jsou Havajské ostrovy a popisuje svahové deformace, ke kterým došlo v průběhu geologické historie na těchto ostrovech. Vytvořena je také databáze všech 19-ti známých obřích svahových deformací, kde je zaznamenáno jejich umístění, zařazení, stáří a morfometrické údaje jako jsou objem, obvod, plocha, délka, šířka a výška. Tato databáze se stane součástí databáze obřích svahových deformací na vulkanických ostrovech na Zemi, k jejíž tvorbě dochází na ÚSMH AV ČR. S databází je dále pracováno ve statistické kapitole, kde je zachycen matematický postup výpočtu relativního dosahu svahového pohybu, potenciální energie sesuvných hmot a jsou vytvořeny krabicové grafy porovnávající vybrané morfometrické parametry. Pro názornost je k práci také přiložena mapa obřích svahových deformací.
Abstract v angličtině:
Summary The bachelor thesis deals with the largest slope movements on Earth – landslides on volcanic islands, with focus on the Hawaii archipelago. It summarizes the knowledge of their classification and evaluates their possible causes with respect to the specifics of the volcanic islands. After introduction, it focuses on a specific area of interest that is the Hawaiian Islands and describes landslides that have occurred during the geological history of these islands. A database of all known the 19 largest landslides is also made, where their location, classification, age and morphometric data such as volume, perimeter, area, length, width and height are recorded. This database will become a part of the database of the giant landslides on volcanic islands on Earth, which is being created at the Institute of Rock Structure and Mechanics of the Czech Academy of Sciences. The database is further explored in the statistical chapter, where the mathematical procedure for calculating the relative runout of the slope movement and the potential energy of the landslide is explained. Additionally, the box plots comparing the selected morphometric parameters are created. For illustrative nature, a map of the giant landslides is also included.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kalina 3.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Kalina 211 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kalina 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kalina 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. et Ph.D. 658 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Novotný, CSc. 1.81 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 152 kB