velikost textu

Evolution of accretionary orogenic systems - the nature and geodynamics of the western Mongolian Altai

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evolution of accretionary orogenic systems - the nature and geodynamics of the western Mongolian Altai
Název v češtině:
Vývoj akrečních orogenních systémů – povaha a geodynamika Západního Mongolského Altaje
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Igor Soejono, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
Oponenti:
prof. Wenjiao Xiao
Friedrich Finger
Konzultant:
doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Id práce:
183693
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Dlouho trvající akreční vývoj mongolské části centrálního asijského orogenního pásu byl v posledních desetiletích intenzivně studován, avšak stále není zcela pochopen. Geodynamické procesy, které tvořily tento orogenní systém, a jejich načasování byly zkoumány prostřednictvím petrologického, geochemického a sedimentologického studia kombinovaného s U–Pb datováním zirkonů. Publikace zahrnuté do této disertační práce představují výzkumy dvou magmatických a jednoho sedimentárního systému v západním Mongolsku. Fosilní magmatické komplexy a sedimentární sekvence poskytují možnost studovat geotektonický vývoj různými způsoby. Vzájemná kombinace výsledků těchto dvou geologických disciplín proto umožňuje komplexní pochopení geodynamiky regionu. Geochemický, izotopový a geochronologický výzkum metamorfovaných komplexů východní části jednotky Hovd Zone odhalil existenci spodně až středněordovického intraoceánského oblouku a přidruženého vulkanosedimentárního komplexu. Mladší středněsilurský vnitrodeskový magmatismus je interpretován jako výsledek ztenčení litosféry související s tou samou, ale již ustupující subdukcí. Nápadné podobnosti studovaného komplexu a sousedního okraje jednotky Lake Zone naznačují, že obě jednotky původně patřily ke stejnému magmatickému oblouku, a také ukazují přechodný deformační charakter kontaktní zóny mezi jednotkami Hovd Zone a Lake Zone. Magmatický komplex Khanthaishir, ležící v jihovýchodní části jednotky Lake Zone, zaznamenal dlouhotrvající aktivitu magmatického oblouku v průběhu kambria. Tento magmatický oblouk se, na rozdíl od předchozí oblasti, vyvinul na nezralé kontinentální kůře. Magmata pocházela přímo z ochuzeného pláště nebo vznikala parciálním tavením mladé metabazitové kůry, která pravděpodobně vznikla nedávnou akrecí poněkud staršího (grenvilského) ostrovního oblouku ke kontinentálnímu okraji. Magmatický komplex Khanthaishir reprezentuje část rozsáhlého kambroordovického pásma magmatického oblouku (nově definovaný v této práci jako ”Ikh-Mongol Arc System”) lemujícího okraj prekambrických mikrokontinentů. Rozsáhlý kambroordovický obloukový magmatický systém, mládnoucí směrem k západu, byl nejdůležitějším prvkem spodně paleozoického vývoje mongolské části centrálního asijského orogenního pásu. Spodnopaleozoické sedimentární sekvence jednotky Hovd Zone zaznamenávají během nejspodnějšho siluru změnu z celkově vulkanosedimentárního do siliciklastického typu sedimentace. Tento přechod byl způsoben ukončením magmatické aktivity oblouku a začátkem extenze bývalého akrečního klínu, která byla řízena ustupováním subdukční zóny (“slab rollback”). Jednotka Hovd Zone byla součástí spodnopaleozoického akrečního prismatu, které bylo jednotně dotováno klastickým materiálem pocházejícím z centrální části centrálního asijského orogenního pásu. Západní směr (v současných souřadnicích) sedimentárního transportu do altajského akrečního klínu naznačuje, že subdukce pacifického typu zapadala během spodního paleozoika směrem k východu. V souhrnu je spodnopaleozoická historie mongolské části centrálního asijského orogenního pásu v podstatě charakterizována dvěma fázemi geodynamického vývoje (fáze oblouku a klínu během postupující subdukce a extenzní fáze během ustupující subdukce), který je řízen jedním dlouho trvajícím subdukčním systémem paleoasijského oceánu. Závěrem navrhujeme, že takový subdukční cyklus je všeobecně typický pro vývoj akrečních orogenních systémů.
Abstract v angličtině:
Abstract Long-lived accretionary evolution of the Mongolian part of the Central Asian Orogenic Belt was intensively studied during the last decades, however, it is not completely known yet. Types of geodynamic processes forming this orogenic system and their timing are addressed through petrological, geochemical and/or sedimentological study combined with U–Pb zircon geochronology. The publications included in this thesis present research of two magmatic and one sedimentary system in the western Mongolia. Both the ancient magmatic complexes and sedimentary successions provide opportunity to study geotectonic evolution in a different way. Therefore, mutually combined results of these two geological disciplines allow more complex insight into the geodynamics of the region. The geochemical, isotopic and geochronological investigations of the high-grade basement complexes in the eastern Hovd Zone reveal an existence of the Early–Mid-Ordovician intra- oceanic arc and associated fore-arc volcano-sedimentary complex. The superimposed Mid- Silurian intra-plate magmatism is interpreted as a result of lithospheric thinning related to the same but already retreating subduction. Striking similarities of the studied basement with neighbouring Lake Zone margin suggest that the both units originally belonged to a single magmatic arc and further imply diffuse deformational character of the suture between the Hovd and Lake zones. The Khantaishir Magmatic Complex in the southeastern Lake Zone, similarly to the previous complex, records long-lasting arc-related magmatism during the Cambrian. Unlike in the previous area, this magmatic arc developed on juvenile continental crust. Magmas were generated from depleted mantle or by partial melting of juvenile metabasic crust likely formed by recently accreted somewhat older (Grenvillean-age?) island arc. The Khantaishir Magmatic Complex represents a segment of an extensive Cambrian–Ordovician magmatic arc-belt (newly defined here as the Ikh-Mongol Arc System), bordering the outer edge of the Precambrian microcontinents. It is proposed that the westward younging Cambro–Ordovician magmatic arc system was the most important feature of the Early Palaeozoic evolution of the Mongolian tract of the CAOB. Lower Palaeozoic sedimentary sequences in the Hovd Zone clearly record earliest Silurian transition from generally volcano-sedimentary to siliciclastic depositional style. This switch was caused by termination of magmatic arc activity and onset of crustal extensional of the former accretionary wedge, driven by the subduction zone retreating (slab rollback). The Hovd Zone was a part of the single Early Palaeozoic accretionary wedge system uniformly supplied by the clastic material from the easterly central segment of the CAOB. Westward (in the present-day coordinates) sedimentary transport direction into the Altai wedge suggests the east-dipping Pacific-type subduction during the Early Palaeozoic. In summary, the Early Palaeozoic history of the western Mongolian part of the CAOB was basically characterized by two-stage (arc-wedge subduction advance and extensional subduction retreat) geodynamic development, driven by the single long-lived subduction system of the Palaeo-Asian Ocean. Finally, it is proposed that such a subduction cycle is a general feature of accretionary orogenic systems worldwide.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Igor Soejono, Ph.D. 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Igor Soejono, Ph.D. 46.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Igor Soejono, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Igor Soejono, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Igor Soejono, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Wenjiao Xiao 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Friedrich Finger 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 797 kB