velikost textu

Prohibice versus legalizace drog z pohledu práva a ekonomie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prohibice versus legalizace drog z pohledu práva a ekonomie
Název v angličtině:
Prohibition versus legalization of drugs from the perspective of law and economics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Sekret
Vedoucí:
Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Id práce:
183684
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prohibice, legalizace, drogy
Klíčová slova v angličtině:
prohibition, legalization, drugs
Abstrakt:
Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a klíčová slova Název diplomové práce: Prohibice versus legalizace drog z pohledu práva a ekonomie Abstrakt Drogová prohibice trvá již více než sto let. V poslední dekádě však stále více států přechází od restriktivní protidrogové politiky k mírnějším formám regulace drog včetně jejich částečné legalizace. Tato práce se jako první práce v českých podmínkách komplexně zabývá prohibicí a legalizací drog pohledem práva a ekonomie. Hlavním cílem této práce je analýza vybraných ekonomických a právních aspektů současné drogové prohibice a případné legalizace. K dosažení tohoto cíle je využito několik metod, z nichž největší důraz je kladen na poptávkově-nabídkovou analýzu drogového trhu zpracovanou v ekonomické části práce. Ta umožňuje porozumět, jakým způsobem ovlivňují tento trh státní zásahy, proč se tyto zásahy mnohdy míjí účinkem, případně v čem lze spatřovat přínos legalizace drog. Dále jsou v ekonomické části práce představeny nejzásadnější ekonomické dopady užívání drog a jejich prohibice, následované stručným přehledem vývoje ekonomického myšlení v této oblasti. Na analýzu ekonomických aspektů navazuje důkladný rozbor mezinárodní i české právní úpravy ve vztahu k drogám se zřetelem na trestněprávní normy a popis základních způsobů realizace protidrogové politiky v České republice. Analýza právní úpravy a protidrogové politiky je doplněna o srovnání hlavních přístupů vybraných zemí světa vůči drogám. Z tohoto srovnání lze vysledovat celkem čtyři převládající směry protidrogové politiky, kterými se státy v současnosti ubírají, od extrémně tvrdé represe, přes částečnou dekriminalizaci vybraných drog, až po progresivní přístup založený na snižování škod v důsledku užívání drog a na léčbě závislostí. V závěrečné části práce jsou poznatky získané v předchozích částech využity k nastínění základních výzev, které se objevují v souvislosti s prohibicí a legalizací drog. Celkově tak tato práce představuje komplexní analýzu všech podstatných ekonomických i právních aspektů drogové prohibice a legalizace, v čemž také spočívá její největší přínos. Nejdůležitějším závěrem, který z této analýzy vyplývá je, že prohibice v současné podobě není zcela účinným způsobem, jak dostat drogy po kontrolu. Příčiny neúspěchu drogové prohibice lze spatřovat v charakteristických vlastnostech drogového trhu, který nereaguje na státní zásahy očekávaným způsobem. Autor práce se proto zabývá myšlenkou státní regulace drog jako možným řešením drogové problematiky. Zároveň však zdůrazňuje důležitost prevence užívání drog a zabývá se možnostmi využití poznatků behaviorální ekonomie při snižování drogové poptávky. Klíčová slova: prohibice, legalizace, drogy
Abstract v angličtině:
Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a klíčová slova Title of the thesis: Prohibition versus Legalization of Drugs from the Perspective of Law and Economics Abstract Drug prohibition has lasted for over a hundred years. In the last decade, however, more and more states are moving from restrictive drug policy to milder forms of drug regulation, including their partial legalization. This master's thesis is one of the first Czech studies that comprehensively deals with the prohibition and legalization of drugs from the perspective of law and economics. The main aim of this thesis is to analyze selected economic and legal aspects of current drug prohibition and possible legalization of drugs. Several methods have been used to achieve this objective, with the greatest emphasis being placed on the demand-supply analysis of the drug market, which is present in the economic part of this thesis. This analysis makes it possible to understand how drug market is affected by state interventions, why these interventions often fail or identify benefits of drug legalization. This is followed by description of the most significant economic implications of drug use and their prohibition. Consequently, the next section deals with a brief overview of the history of economic thought regarding drugs and prohibition. The analysis of economic aspects is followed by a thorough analysis of the international and Czech legislation with regards to drugs. The emphasis is placed on the criminal law and a description of the drug policies in the Czech Republic. The analysis of legislation and drug policies is completed by the comparison of the main approaches to drugs in selected countries. The analysis shows presence of four prevailing drug policies: from extremely harsh repression, through partial decriminalization of selected drugs, to a progressive approach based on reducing drug-related harm and addiction treatment. The final part of the thesis deals with the basic challenges that appear with respect to prohibition and legalization of drugs based on previous economic and legal findings. Overall, this master's thesis presents a complex analysis of all the important economic and legal aspects of drug prohibition and legalization, in which also lies its greatest contribution. The most important conclusion that results from this analysis is that prohibition in its current form is not an entirely effective way how to get drugs under control. The main cause of the inefficiency of drug prohibition primarily lies in the characteristics of the drug market, which does not respond to state interventions as expected. The author of the thesis therefore deals with the idea of state drug regulation as a possible solution to the drug problem. At the same time, however, the author stresses the importance of prevention of drug use and addresses the possibilities of using findings of behavioral economics to reduce drug demand. Keywords: prohibition, legalization, drugs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Sekret 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Sekret 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Sekret 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 153 kB