velikost textu

Existentielle Themen in den Prosatexten Karl Brands

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Existentielle Themen in den Prosatexten Karl Brands
Název v češtině:
Existenční témata v prózách Karla Branda
Název v angličtině:
Existential topics in the prose of Karl Brand
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Vůchová
Vedoucí:
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Id práce:
183675
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B NJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Karl Brand, pražská německá literatura, existenční témata, motiv smrti
Klíčová slova v angličtině:
Karl Brand, Prague German literature, existential topics, death-topic
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje pražskému německy píšícímu spisovateli Karlu Brandovi a jeho dílu. V první části této práce je autor představen v kontextu jeho života a životního pocitu, který se promítá do jeho děl. Druhá část je věnována interpretaci vybraných prozaických textů: Der gute Mensch, Die Rückverwandlung des Gregor Samsa, Der Elende, Der Tod des Michael Peter Gazin, Novelle im Traum, Lou a Krankenhaus-Atmosphäre. Interpretacím vybraných děl vždy předchází stručné seznámení s obsahem textu. Cílem této práce je interpretovat existenční témata v prozaických dílech Karla Branda, vzhledem ke kritickému zdravotnímu stavu autora je pozornost zaměřena zejména na motiv smrti. Motiv smrti se v různých podobách objevuje ve všech vybraných prózách. Kromě smrti se Brandovi hrdinové často setkávají s nemocí či samotou. Přínosem této bakalářské práce je jak zpracování biografie méně známého pražského německého autora, tak i interpretace existenčních motivů v jeho dílech, které mohou být pro čtenáře i v 21. století stále aktuální.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor‘s thesis is about a German writing author from Prague, Karl Brand and his work. In the first part of this thesis the author is introduced in the context of his life and his life feeling, which appears in his works. The second part is focused on the interpretation of selected prosaic texts: Der Gute Mensch, Die Rückverwandlung des Gregor Samsa, Der Elende, Der Tod des Michael Peter Gazin, Novelle im Traum, Lou and Krankenhaus- Atmosphäre. A short introduction of the content of these texts is followed by their interpretation. The objective of this thesis is to interpret existential topics in Karl Brand‘s prose works, due to the critical state of health of the author, the focus is mainly on the death- motive. The death-motive appears in various forms in all selected prose works. Besides the death are Brand‘s heroes often confronted with illness or solitude. The benefit of this bachelor‘s thesis is both a clear biography of a less known Prague German author and the interpretation of existential topics in his work, which can be present for the reader even in the 21st century. Keywords Karl Brand, Prague German literature, existential topics, death-topic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Vůchová 547 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Vůchová 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Vůchová 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 361 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. 152 kB