velikost textu

Obraz jako slovo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz jako slovo
Název v angličtině:
Picture as a word
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Šrámková
Vedoucí:
ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
Oponent:
doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Id práce:
183659
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výtvarná výchova (N PG-VV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Deník, dialog obrazu a slova, monolog, krajní polohy obrazu a slova, vizualizace textu
Klíčová slova v angličtině:
Diary, dialogue of image and word, monologue, extreme position of the image and word, visualization of text
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje dialogu mezi obrazem a slovem. V teoretické části jsou rozpracovány dva rozdílné přístupy. Nejprve je nahlíženo slovo jako součást obrazného vyjádření, poté obraz přejímající funkce, které obvykle náleží slovům. Právě druhá část ústí v těžiště celé práce, jímž je deník jako médium zacházející s oběma způsoby vyjádření. V následujících kapitolách teoretické části hledáme principy deníkovosti v různých příkladech z výtvarného umění. Jejich definování otevírá prostor pro autorskou – praktickou část. V té jsou představeny čtyři odlišné formy deníku. Jejich zpracování se rozestírá na hranici obraznosti a popisnosti, experimentuje s rozdílnými možnostmi vyjádření ve snaze osvobodit deníkovou tvorbu od konvencí a tradičních způsobů. V obdobném duchu je zpracována i didaktická část, v rámci které jsou představeny dva realizované výtvarné projekty. První představuje koncepci autorské identifikace s fiktivní postavou a její následnou deníkovou tvorbu. V druhém dostává námět deníku současnou podobu ve formě profilu na sociální síti Facebook, jenž vzniká imaginární tvorbou aktualizovaného umělce. Diplomová práce přináší autorský pohled do interpretace výtvarného umění skrze principy deníkové tvorby, jejich podstatu následně dokládá a rozvádí v praktické a didaktické části. ABSTRACT Master's thesis is devoted to the dialogue between image and word. Two different approaches are developed in the theoretical part. First, a word as part of a figurative expression, then an image assuming function that usually belongs to words. The second part is the main focus of the whole work, which is the diary as a medium dealing with both ways of expression. In the following chapters of the theoretical part, we are looking for the principles of diary in various examples of fine arts. Their definition opens up space for the author's - practical part. There are four different ways of the diary forms presented in practical part. The work experiments with expression between images and words to free diary from conventions and traditional ways. Similarly, the didactic part elaborates two innovative realized art projects. The first presents the concept of author identification with a fictitious character and its subsequent diary creation. In the second, the theme of the diary is demonstrated in form of a profile on the Facebook social network, which arises from the imaginary creation of an “updated artist”. The master's thesis brings the original author's view into the interpretation of the visual arts through the principles of diary creation, their essence is subsequently documented and disseminated in the practical and didactic part.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Master's thesis is devoted to the dialogue between image and word. Two different approaches are developed in the theoretical part. First, a word as part of a figurative expression, then an image assuming function that usually belongs to words. The second part is the main focus of the whole work, which is the diary as a medium dealing with both ways of expression. In the following chapters of the theoretical part, we are looking for the principles of diary in various examples of fine arts. Their definition opens up space for the author's - practical part. There are four different ways of the diary forms presented in practical part. The work experiments with expression between images and words to free diary from conventions and traditional ways. Similarly, the didactic part elaborates two innovative realized art projects. The first presents the concept of author identification with a fictitious character and its subsequent diary creation. In the second, the theme of the diary is demonstrated in form of a profile on the Facebook social network, which arises from the imaginary creation of an “updated artist”. The master's thesis brings the original author's view into the interpretation of the visual arts through the principles of diary creation, their essence is subsequently documented and disseminated in the practical and didactic part.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Šrámková 8.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Šrámková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Šrámková 318 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Šrámková 303 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 480 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Jiří Kornatovský 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Karolína Šrámková 335 kB